Get Adobe Flash player
Điều nhà đầu tư quan tâm khi chọn mua ban du an Senturia Nam Sai gon

Điều nhà đầu tư quan tâm khi chọn mua ban du an Senturia Nam Sai gon

Thông tin dñ án Senturia Nam Sài Gòn

chëng vài 3 năm trß l¡i đây, sàn b¥t đÙng s£n bên Nam Sài Gòn luôn nh­n đưãc nhiÁu dñ án Vưãt b­c cça các chç đ§u tư thương hiÇu triÃn khai, mÛi đây nh¥t t¡o dñ án Senturia Nam Sài Gòn đưãc phát triÃn bßi t­p đoàn Ti¿n PhưÛc ĐÑi vÛi nhiÁu h¡ng måc të H¡ t§ng nhà t¡i l¡i c¥u trúc tiÇn ích đưãc triÃn khai r¥t đ§y đç.

v­y, dñ án đã đưãc khßi công vô thÝi điÃm https://duankhunam.com/du-an/senturia-nam-sai-gon/ nào? Ti¿n đÙ phát triÃn tÛi đâu? chç đ§u tư cça dñ án này là ai? có đáng tin c­y và b£o đ£m đưãc ch¥t .SÑ cça dñ án hay không? giá bán dñ án là bao nhiêu? vì sao đ¿n t¡o giá bán đó? Là Các câu hÏi có đưãc sñ chú trÍng m¡nh m½ të bên Các Quý khách đang chú trÍng.

Chia s» të nhóm SaleReal ß bài vi¿t này, chúng tôi s½ mô phÏng cũng như c­p nh­t Các câu tr£ lÝi tương đương VÛi Nhïng câu hÏi đưãc đ·t nên t¡i trên, hy vÍng Quý khách s½ có thêm nhiÁu thông tin đà lña chÍn càng điÃm yên sinh tuyÇt mù nh¥t.

Senturia Binh Chanh

C­p nh­t ti¿n đÙ xây dñ án HuyÇn Bình Chánh

Đưãc ra m¯t vào Quý 4/2018 vëa qua, dñ án Senturia Nam Sài Gòn đưãc nhiÁu chç đ§u tư ưa chuÙng và chào đón trong sñ hân hoan nh¥t, ĐÑi vÛi quy mô áp dång lên tÛi g§n 20 hecta VÛi công trình bao gÓm có 441 cung éng thành sàn ĐÑi vÛi Nhïng chéc năng như Nhà PhÑ, biÇt thñ, shophouse.

vào Quý 1/2019, dñ án Bình Chánh đã đưãc thi công g¥p rút sau k¿ ho¡ch mà chç đ§u tư đã thÏa thu­n lúc đ§u, h§u như, đ¥t đai đã đưãc san l¥p m·t b±ng và thăm dò đËa ch¥t, Các công nhân kù thu­t đã thñc hiÇn hưÛng quây tôn, dñng lên Các băng rôn liên quát l¡i dñ án.

t¡i sàn, đã có thå xu¥t hiÇn cça Các máy móc, nh±m đ£m b£o ti¿n đÙ xây dñng dñ án, ban lãnh đ¡o nhà th§u s½ giám sát và theo dõi quá trình thñc hiÇn ĐÑi vÛi sñ nghiêm ng·t, ch·t ch½ trong công viÇc.

Senturia Binh Chanh

bao giÝ dñ án s½ đưãc bàn giao?

Theo đ¥y, thÝi điÃm mÙt s½ đưãc khßi công trong sÑ vòng të Quý 1/2019 tÛi Quý 1/2020 s½ đưãc bàn giao ĐÑi vÛi mô hình hoàn thiÇn bên ngoài, thô phía trong. đà đáp éng Nhïng sß thích cça Quý khách thiên thi¿t k¿ và lña chÍn Nhïng nÙi th¥t phå thuÙc ý, đây là lo¡i hình đưãc nhiÁu Quý khách trông muÑn cũng như chÍn nh¥t.

phía c¡nh đ¥y, s½ t¡o nhiÁu chính sách ưu đãi bao gÓm các chương trình h¥p d«n lúc Quý khách mua hàng, và Khách hàng s½ đưãc sß hïu sÕ hÓng lâu dài VÛi ngưÝi ViÇt Nam, và mô hình 50 năm ĐÑi vÛi ngưÝi nưÛc ngoài.

không chÉ c­p nh­t vÁ ti¿n đÙ bàn giao, mà nhóm SaleReal s½ cung c¥p thêm thông tin vÁ chç đ§u tư đà Quý khách đưãc giï rõ hơn.

Senturia Binh Chanh

Thông tin chç đ§u tư dñ án Senturia Nam Sài Gòn.

có l½, t§m tên công ty CP Ti¿n PhưÛc không còn xa l¡ trên thË trưÝng b¥t đÙng s£n MiÁn Nam trong sÑ vài năm trß tÛi đây. đëng Các ho¡t đÙng đơn l­p hơn thË trưÝng, t­p đoàn này còn phÑi hãp ĐÑi vÛi Nhïng " ông trùm " b¥t đÙng s£n nh±m t¡o nên Nhïng s£n ph©m danh ti¿ng đ·c biÇt NÕi trÙi.

Mà TrưÛc h¿t, c§n nói tÛi thå hãp tác giïa liên doanh t­p đoàn Keppel Land VÛi dñ án Palm City Qu­n 2, Emprite City Thç Thiêm, The Estella, Estella Heights đÁu là Nhïng dñ án nÕi đình nÕi đám nh¥t.

Và ngoài nên, Các dñ án đưãc ho¡t đÙng đơn l» do t­p đoàn Ti¿n PhưÛc như Senturia VưÝn Lài, Qu­n 12. dñ án đang đÁ c­p tÛi đó là Senturia Nam Sài Gòn.

Đa sÑ, Các dñ án mà nhà đ§u tư này triÃn khai đÁu có đưãc các mong héa h¹n và nhiÁu thå ph£n hÓi tích cñc, mà đ¥y là Các nhân tÑ vÁ ch¥t .SÑ công trình, ti¿n đÙ bàn giao đã t¡o nên sñ đáng tin c­y cho t­p đoàn Ti¿n PhưÛc.

h¥p d«n hơn, chç đ§u tư đã công bÑ bÝ b¿n bán chính théc cça dñ án Senturia Nam Sài Gòn.

du an Senturia Nam Sai Gon

bÝ b¿n bán dñ án Bình Chánh là bao nhiêu?

Theo đ¥y, dñ án s½ t¡o giá bán të 38 triÇu/m2. Đây là bÝ b¿n bán chào đ§u cça dñ án, tuy th¿, theo góc nhìn cça nhóm SaleReal. Đây tuyÇt đÑi là càng bÝ b¿n bán vô cùng đ·c biÇt, vì Nhïng nhân tÑ mà dñ án đang ©n chéa đÁu đưãc Các giÛi chuyên gia đánh giá khá cao vÁ vË th¿ đ¯c đËa, điÃm mà dñ án đang " nương tña " là cía ngõ lưu thông cça miÁn Tây Nam BÙ và phía Nam Sài Gòn.

Và VÛi bÝ b¿n bán đ¥y, dân cư còn có kh£ năng sß hïu m¡ng lưÛi cơ sß v­t ch¥t vô cùng đ³ng c¥p, të tiÇn nghi ngo¡i khu vñc tÛi tiÇn nghi nÙi khu vñc, mÍi đÁu tÍa l¡c vÏn v¹n trong sÑ hưÛng chân cça Quý khách hàng.

Nhìn cùng chung, đây là mÙt bÝ b¿n bán r¥t mÁm so ĐÑi vÛi Các lãi th¿ vưãt trÙi mà dñ án đang thëa hưßng, ch¯c ch¯n, đó s½ là Nhïng y¿u tÑ có sñ sinh lÝi cao cho Quý khách hàng khi đ§u tư vô căn hÙ Nhà PhÑ Senturia Bình Chánh.

Hy vÍng, bài vi¿t này s½ đem tÛi cho Quý khách hàng Các nh­n xét rõ ràng đà thu­n tiÇn lña chÍn dñ án Senturia Nam Sài Gòn khi¿n ch× sinh sÑng. Ngoài nên, Khách hàng t¡o kh£ năng n¯m b¯t thêm thông tin dñ án ß đây të Nhïng bài vi¿t bßi nhóm SaleReal thñc hiÇn.