Get Adobe Flash player
cách ông chủ của anh đầu tư du an eco green SaleReal

cách ông chủ của anh đầu tư du an eco green SaleReal

Tìm hiÃu dñ án chung cư Eco Green Sài Gòn cça nhà đ§u tư Xuân Mai

Eco Green Sài Gòn là càng dñ án vô cùng thu hút đưãc nhà đ§u tư Xuân mai triÃn khai ngay trong lòng Qu­n 7. dñ án héa h¹n s½ mang tÛi cho Khách hàng mÙt chÍn lña an cư thu hút t¡i khu Nam Sài Gòn.

dñ án ©n chéa vË th¿ đ¯c đËa, chu×i tiÇn ích đa d¡ng và h¥p d«n.

Bài vi¿t này SaleReal Team s½ TÕng quan đ¿n Quý khách thông tin vÁ căn hÙ chung cư Eco Green Sài Gòn nh±m Quý khách t¡o kh£ năng hiÃu rõ hơn dñ án vô cùng h¥p d«n này.

can ho eco green quan 7

Thông tin căn hÙ Eco Green Sai Gon

Eco Green Sài Gòn là dñ án tÕ thích hãp thương m¡i gÓm dËch vå, khách s¡n và chç ß đ³ng c¥p và m¡ng lưÛi cơ sß v­t ch¥t vưãt trÙi, xây nên mÙt khu vñc compound ĐÑi vÛi cÙng đÓng ngưÝi dân đÓng bÙ.

tÕ diÇn tích dñ án chëng 14,36 ha tÍa l¡c t¡i đËa th¿ đ¯c đËa là m·t tiÁn đưÝng NguyÅn Văn Linh giao Tân Thu­n Tây, PhưÝng Tân Thu­n, Qu­n 7, TP hÓ Chí Minh. Đưãc chç đ§u tư XuanMai Corp có tên đ§y đç là Công ty CP Чu tư xây Xuân Mai Sài Gòn (Xuân Mai Sài gòn) khi¿n tÕng th§u xây VÛi hÇ thÑng tiÇn ích nÙi khu cao c¥p, trang thi¿t bË nÙi th¥t đ³ng c¥p cho đ¿n không gian sinh sÑng non an lành. dñ án Eco Green Sài Gòn s½ trß thành điÃm an cư hoàn h£o cça ngưÝi dân ra phÑ.

nhà đ§u tư XuanMai Corp (Công ty CP Чu tư xây dñng Xuân Mai Sài Gòn (Xuân Mai Sài gòn)) là mÙt trong Nhïng chç đ§u tư có tên tuÕi, thương hiÇu này g¯n liÁn VÛi các dñ án nÕi trÙi t¡i Hà NÙi.

chç đ§u tư thưÝng xuyên hãp tác ĐÑi vÛi Các đÑi tác chi¿n năng nưÛc ngoài có nên tñu, kù thu­t cao, trong sÑ quá trình xây dñng Các dñ án, Nhïng đơn vË k¿t c¥u tòa nhà, c¥u trúc c£nh thà thương hiÇu như là Plus Architecture Australia, Bruce Henderson Architects, Australia phå trách c¥u trúc, concept, Văn phòng bán hàng và căn hÙ....

du an eco green

– tÕng th§u xây dñ án Eco Green Sai Gon là EPC, Công ty Bình ĐËnh ViÇt Nam và Công ty yên Phong là đơn vË thi công móng cÍc, Công ty tư v¥n và c¥u trúc Xuân Mai (XMT) là đơn vË thi công thi¿t k¿ cça mÍi tháp căn hÙ chung cư ß dñ án.

Xét vÁ y¿u tÑ sinh thái và điÁu kiÇn sÑng t¡i chung cư Eco Green Sai Gon chúng tôi nh­n th¥y ch¯n, đây là càng trong sÑ Các căn hÙ đưãc k¿t c¥u theo chu©n mñc sinh thái ĐÑi vÛi ch¥t .SÑ không gian sÑng vô cùng h¥p d«n, dñ án có công mĩ cây xanh trung tâm và toàn bÙ Nhïng y¿u tÑ vÁ m£ng xanh, đÙ che phç luôn đ·t lên hàng đ§u VÛi 70% còn tÛi 30% dùng đà xây dñng Các tháp chung cư.

chç đ§u tư k¿t c¥u Eco Green Sai Gon bao gÓm 7 tòa căn hÙ, h§u h¿t Nhïng tháp chung cư đÁu t¡o 2 l¡i 3 t§ng h§m đà xe. RÙng rãi, tiÇn lãi cho ngưÝi dân sí dång. chung cư đ³ng c¥p Eco Green Sai Gon đÁu đưãc k¿t c¥u të 2 đ¿n 3 phòng ngç, diÇn tích phong phú të 52m2 l¡i 92m2, ĐÑi vÛi lÑi cía và bưÛc ban công khác nhau, thích hãp ĐÑi vÛi mÍi cung m¡ng, chánh bßi nhiên, Khách hàng có thà yên tâm chÍn Nhïng căn hÙ chung cư mà mình du an eco green saigon muÑn chéa đñng.

Ngoài căn hÙ đ³ng c¥p, dñ án Eco Green Sai Gon còn có chung cư kinh doanh và dËch vå, Khách s¡n đ³ng c¥p, Văn Phòng h¡ng A, Shophouse, Officetel ß tòa tháp trung tâm ngay m·t tiÁn đưÝng NguyÅn Văn Linh.

dñ án Eco Green Sai Gon sß hïu t¥t c£ 50 tiÇn ícc nÙi khu nh±m phåc vå cư dân như là trưÝng m§m non và trưÝng tiÃu hÍc, công viên Eco-Green, khách s¡n đ³ng c¥p, trung tâm tÕ chéc sñ kiÇn, trung tâm thà dåc như phòng thà hình, dËch vå khi¿n xinh đ¹p spa, yoga, qu£ng trưÝng ánh ki¿n, khu vñc ©m thñc vưÝn nưÛng BBQ, thư viÇn à phòng sinh ho¡t cùng chung, đưÝng ch¡y bÙ, hÓ bơi 4 mùa t¡o tÑ ch¥t hòa nhiÇt đÙ theo mùa…

eco green quan 7

Xét vÁ tÑ ch¥t pháp lý dñ án Eco Green Sai Gon chúng tôi nh­n m¥y pháp lý căn hÙ chung cư khá rõ ràng, Quý khách t¡o kh£ năng yên tâm đ§u tư l«n mua t¡i, sÕ hÓng m×i căn s½ c¥p trong vòng 6 tháng nói të ngày bàn giao chç, chéa đñng lâu dài theo quy đËnh pháp lu­t, NgưÝi ViÇt Nam lo¡i hình sß hïu lâu dài, t¡o sÕ cung c¥p quyÁn sí dång, ngưÝi nưÛc ngoài đưãc cho thuê dài h¡n VÛi nay h¡n là 50 5 theo lu­t pháp hiÇn hành.

Dñ sáng bàn giao quý 2, năm 2021. HiÇn ß dñ án đang thi công ph§n móng cÍc, chu©n bË cho giai đo¡n TrưÛc h¿t chào bán.

trên đây là thông tin cơ b£n vÁ căn hÙ chung cư Eco Green Sai Gon Qu­n 7 mà SaleReal Team muÑn gíi tÛi Khách hàng. Hy vÍng Nhïng thông tin mà SaleReal Team c¥p s½ Giúp nghi trên cho Quý khách hàng trong viÇc chÍn tìm ki¿m chung cư an cư l¡c nghiÇp cho c£ nhà Khách hàng.

Thông tin vÁ bÝ b¿n bán và phương théc thanh toán l¡ nh¥t dñ án Eco Green Sai Gon s½ đưãc Các chuyên gia SaleReal Tìm hiÃu tÛi Quý khách hàng cå kh£ năng nh¥t ß công ty b¥t đÙng s£n SaleReal. t¡i đây b±ng 6 năm kinh nghiÇm vÁ sàn b¥t đÙng s£n Tp. Hcm Nhïng chuyên gia s½ đưa ra Các lÝi khuyên chân nên nh¥t tÛi Khách hàng.