Get Adobe Flash player
Du an Sunshine Venicia dungquoc là dự án có thể dễ dàng thành công hơn anh nghĩ đấy.

Du an Sunshine Venicia dungquoc là dự án có thể dễ dàng thành công hơn anh nghĩ đấy.

nh­n đËnh vË trí dñ án Sunshine Venicia Qu­n 2

Sunshine Venicia Qu­n 2 đưãc giÛi chuyên giá nh­n đËnh là s½ trß ra dñ án chung cư đ³ng c¥p h¡ng sang ti¿p theo đưãc mß bán t¡i thË trưÝng BDS qu­n 2, cå kh£ năng là khu vñc đô thË xa l¡ Thç Thiêm. Theo thông tin mà QuÑc Dũng Blog c­p nh­t đưãc të chç đ§u tư thì dñ án này ocfn có thà đưãc chào bán trưÛc c£ dñ án đã triÃn khai trưÛc đ¥y trong sÑ cùng vÛi khu vñc - Riverfront Residences và thÝi gian mß bán dñ sáng vô quý 3 năm 2019.

Đưãc xây bßi chç đ§u tư lÛn và uy tín vÁ BDS thành không chÉ chç đ§u tư mà ngay c£ Các Quý khách hàng có đòi hÏi mua nh±m t¡i lâu dài cũng thú vË chú trÍng đ¿n đËa th¿ cça căn hÙ Sunshine Venicia qu­n 2. bßi th¿, bài vi¿t sau đây, QuÑc Dũng Blog s½ chia s» l¡i Khách hàng Nhïng thông tin quan trÍng có liên thà tÛi vË th¿ cça dñ án xa l¡ ß Thç Thiêm này, hi vÍng s½ đem tÛi Nhïng thông tin hïu ích nh¥t dành cho quý vË.

vË trí cça dñ án Sunshine Thç Thiêm t¡i đâu?

sunshine venicia

Theo thông tin mà QuÑc Dũng Blog c­p nh­t đưãc thì chung cư Sunshine Thç Thiêm t¡o đËa th¿ tÍa l¡c ß Lô đ¥t sÑ 2-8, khu đô thË Thç Thiêm, qu­n 2, TP HCM. Như Khách hàng cũng đÁu bi¿t, Thç Thiêm là càng khu vñc đô thË mÛi cça qu­n 2 nh¯c riêng và là trung tâm hành chính l¡ cça TP HCM nói cùng chung, cao c¥p cça khu đô thË này sánh ngang VÛi đ³ng c¥p cça Nhïng khu vñc đô thË khác trong sÑ khu vñc.

Thç Thiêm vÑn đưãc sí dång VÛi chéc lñc chính là bÕ sung thêm Nhïng dñ án chéc lñc đ³ng c¥p nh¥t mà khu qu­n 1 hiÇn chưa có. Và như v­y, Sunshine Venicia qu­n 2 trß thành căn hÙ ©n chéa đËa th¿ lý thú, là “ trung tâm cça trung tâm mÛi”.

Lô đ¥t sÑ 2-8, khu vñc đô thË Thç Thiêm, qu­n 2, TP HCM thuÙc m·t tiÁn cça Đ¡i lÙ Vòng Cung, ngay c¡nh h§m Thç Thiêm. bßi v­y, Sunshine Venicia n±m ngay hàng lo¡t siêu ph©m đ³ng c¥p cça qu­n 2 như: Empire City (Keppel Land), Eco Smart City (Lotte), Sala Đ¡i Quang Minh, The Metropole, Thç Thiêm Xi, The Riverin,...

QuÑc Dũng Blog đánh giá Nhïng nơi NÕi trÙi vÁ đËa th¿ cça chung cư Sunshine Qu­n 2

sunshine venicia quan 2

Theo nh­n xét cça Các chuyên gia b¥t đÙng s£n cũng như nh­n xét chung cça QuÑc Dũng Blog thì Sunshine Venicia chéa đñng đËa th¿ ĐÑi vÛi nhiÁu ch× Vưãt b­c như:

- Thé nh¥t, vË trí thuÙc trung tâm cça mÍi sñ g¯n k¿t

lúc trß nên ngưÝi dân cça chung cư Sunshine Venicia Qu­n 2, quý ngưÝi dân s½ đơn gi£n và nhanh chóng đi đ¿n mÙt sÑ nơi khác nhau như:

+ Qu­n 1: di chuyÃn qua h§m Thç Thiêm ho·c qua c§u Thç Thiêm 1, c§u Thç Thiêm 2 chÉ kho£ng të 3-5 phút.

+ đi tÛi khu vñc đô thË C£ng Khánh HÙi ( qu­n 4): chÉ m¥t 3 phút thông qua h§m Thç Thiêm.

+ đ¿n qu­n Bình Th¡nh: chÉ m¥t kho£ng năm phút thông qua c§u Thç Thiêm mÙt.

+ Ti¿p c­n qu­n 7: r¥t tiÇn ích và nhanh chóng lúc qua h§m Thç Thiêm- NguyÅn t¥t nên. trong tương lai s½ có thêm tuy¿n đưÝng c§u Thç Thiêm 4 - đưÝng NguyÅn Văn Linh.

+ đi l¡i Nhïng cơ sß v­t ch¥t cao c¥p, trung tâm kinh doanh, khu văn phòng cao c¥p: ChÉ trong të 3-5 phút.

- Thé 2, lÑi view xinh đ¹p đem tÛi cách nhìn đáng giá “ triÇu đô”

Theo QuÑc Dũng Blog c­p nh­t thì t¡i Sunshine Venicia qu­n 2, 100% Các căn hÙ chung cư đ³ng c¥p cça dñ án đÁu s½ t¡o bưÛc view cñc h£o xéng danh t§m nhìn triÇu đô lúc nhìn vÁ phái qu­n 1, sông m¡nh Sài Gòn. khá ít dñ án t¡i trung tâm thành phÑ tÛi có thà sá hïu khu đ¥t VÛi nhïng ưu th¿ như v­y. VÛi cách nhìn này, Khách hàng s½ đưãc tr£i nghiÇm và tr£i nghiÇm không gian an cư tuyÇt đÑi thông thoáng, trong sÑ lành dù b¥t cé thÝi điÃm nào trong ngày ngay ß chánh căn hÙ cça mình.

- Thé ba, vÁ m·t b±ng giá bán dña vË th¿ cça dñ án Sunshine Venicia Qu­n 2

chung cu sunshine venicia

Theo kh£o sát chung cça QuÑc Dũng Blog thì m·t b±ng bÝ b¿n bán cça Các dñ án ß khu Thç Thiêm tính tÛi giai đo¡n hiÇn ß là 4500 USD/m2. tëng 5, m·t b±ng giá bán s½ tăng trưÝng t§m > 25% ( të chëng 2-3 năm trß tÛi đây).

ĐÑi vÛi chu×i H¡ t§ng đưãc quy ho¡ch bài b£n như c§u Thç Thiêm mÙt, 2,3,4 đang đưãc xây dñng đà k¿t nÑi VÛi nhiÁu tuy¿n đưÝng khác nhau trong ra phÑ s½ làm cho chëng cách k¿t nÑi đ¿n toàn bÙ ch× të căn hÙ chung cư đ³ng c¥p qu­n 2 này trß nên đ·c biÇt tiÇn lãi. Và dña viÇc ©n chéa lÙ trình mát m» thì tình tr¡ng bË ùn t¯c giao thông s½ r¥t hi¿m lúc Du an Sunshine Venicia dungquoc x£y nên. Và h¥p d«n, QuÑc Dũng Blog ch¯c r±ng, khi sinh sÑng ngay ß trung tâm Thç Thiêm thì mÍi t¥t c£ tiÇn ích të bán l» hay vui chơi, vui chơi, trung tâm kinh doanh đÁu t¡o đ§y đç nh±m Khi¿n đáp éng Khách hàng ß khu này như Central Plaza - hÇ thÑng thương m¡i sau lòng đ¥t, chç hát Opera, m¡ng lưÛi tiÇn nghi Cresent Bolevard, Central Lake, hÓ trung tâm.

hơn đây là Các nh­n đËnh vÁ vË trí cça dñ án căn hÙ Sunshine Venicia cça QuÑc Dũng Blog, hi vÍng s½ đem tÛi sñ hïu ích dành cho Khách hàng, chç đ§u tư.