Get Adobe Flash player
Giá bán chung cu Sunshine Diamond River SaleReal có thực sự cao hay không?

Giá bán chung cu Sunshine Diamond River SaleReal có thực sự cao hay không?

Đưãc gì lúc đ§u tư vào dñ án Sunshine Diamond River?

Sunshine Diamond River là dñ án mÛi trong sÑ 5 2019 cça sàn BDS khu vñc Nam, sau dñ án Sunshine City Sài Gòn thì đây là S£n ph©m thé 2 cça t­p đoàn Sunshine Group t¡i dñ án " Nam ti¿n " trong sÑ lĩnh vñc ho¡t đÙng cça mình. HiÇn ß, căn hÙ chung cư Qu­n 7 đang có đưãc khá các thå quan tâm të bên chç đ§u tư.

Bài vi¿t sau đây, SaleReal Team s½ Vài nét thông tin vÁ dñ án Sunshine Diamond River và Đánh giá Các nguyên do Vưãt b­c mà Quý khách hàng đëng thành bÏ qua dñ án Sunshine Group ß khu vñc Qu­n 7 l§n này.

đËa th¿ tÍa l¡c dÅ dàng cça căn hÙ Sunshine Diamond River

1 trong Các dñ án có vË trí ch¯c cça Sunshine Group, dñ án Sunshine Diamond River tÍa l¡c ngay m·t tiÁn đưÝng Đào Trí, phưÝng Phú Thu­n, Qu­n 7, thành phÑ HÓ Chí Minh. ©n chéa quù đ¥t rÙng 11.2 hecta n±m trên vË th¿ đ¯c đËa này, căn hÙ cao c¥p Qu­n 7 trß ra trÍng tâm cça khá các Quý khách hàng l«n chç đ§u tư lưu ý.

bßi do khu vñc này đang có thå xây th§n tÑc nh¥t ß khu bên Nam Sài Gòn, thé nh¥t đ¥y là giao thông H¡ t§ng, sñ hình nên cça hàng lo¡t nút giao thông trong sÑ thành phÑ đang đưãc nh¥n m¡nh khá lÛn. Vưãt b­c ngay t¡i Qu­n 7, ban điÁu phÑi giao thông đã mÛi lên chi¿n lưãc cho triÃn khai dñ án giao thông Mũi Đèn ĐÏ tÛi khu đô thË m¡nh Phú Mù Hưng, đây là tuy¿n đưÝng giao thông huy¿t m¡ch đóng vai trò cho nÁn tài chính xây cça Qu­n 7 và khu vñc Nam nói chung sau này.

ĐÓng thÝi, khá nhïng dñ án giao thông të Nhïng Qu­n lân c­n nÑi VÛi trung tâm hành chính Phú Mù Hưng đã và đang đưãc thi công lÛn m¡nh như dñ án c§u NguyÅn Khoái b¯t të Qu­n 4 sang Qu­n 7, dñ án c§u Thç Thiêm 4 b¯t të khu đô thË mÛi Thç Thiêm sang Qu­n 7, cũng të khu vñc Nam Sài Gòn đó là dñ án c§u PhưÛc Khánh nÑi VÛi huyÇn Nhơn Tr¡ch, ĐÓng Nai. Tuy Nhïng dñ án giao thông vëa mÛi nói hơn v«n chưa di chuyÃn vào ho¡t đÙng nhưng v«n có kh£ năng th¥y të vài năm qua ß Qu­n 7 t¡o thå đÕi mÛi khá l¹ m·t dña Nhïng tuy¿n đưÝng cũ như NguyÅn Văn Linh, NguyÅn ThË Th­p, NguyÅn Hïu ThÍ, Huónh T¥n Phát, Lê Văn Lương, Phú Thu­n, Đào Trí,... Mà khu vñc phía Nam Sài Gòn đã trß thành tâm điÃm cça khá nhïng ông m¡nh trên ngành BDS tìm l¡i triÃn khai r¥t các Dòng s£n ph©m mang đ¿n danh ti¿ng cça mình.

cùng đó, căn hÙ cao c¥p Qu­n 7 còn đưãc thëa hưßng nhân tÑ tñ nhiên thu­n lãi nhÝ tÍa l¡c g§n sông Sài Gòn và giáp VÛi r¡ch Bà BưÛm, chánh do tÑ ch¥t này mà khi Quý khách sinh sÑng ß đây s½ đưãc hưßng thå khí h­u dÅ chËu nhÝ gió sông thÕi vào. Tuy nhiên, vÁ v¥n đÁ thçy triÁu dâng d«n l¡i tình tr¡ng ng­p úng là điÁu s½ đëng thà tránh khÏi n¿u đưÝng Đào Trí thuÙc tuy¿n đưÝng th¥p trũng. Nhưng Quý khách cũng không nên lo ng¡i quá do do UBND Qu­n 7 đã đËnh hưÛng quy ho¡ch và chu©n mñc bË mß rÙng đưÝng Đào Trí ĐÑi vÛi lÙ giÛi rÙng trên 40m.

tiÇn ích đÓng bÙ mà dñ án Sunshine Diamond River ©n chéa

tÍa l¡c đËa th¿ thuÙc cÑt lõi cça khu Nam đã duankhunam mang l¡i sñ tiÇn ích khá m¡nh cho Khách hàng trong tương lai, điÃn hình VÛi thå hình nên cça khu đô thË Phú Mù Hưng, là khu đô thË NÕi b­t tiên ti¿n nh¥t thành phÑ HÓ Chí Minh, të khi có thå xu¥t hiÇn cça nhân tÑ này kéo theo sñ hoàn thiÇn vÁ cÙng đÓng cư dân văn minh, mÍi đã góp m·t thay đÕi diÇn m¡o cça Qu­n 7 trong sÑ nhïng 5 trß tÛi đây.

bên c¡nh đ¥y, căn hÙ cao c¥p Qu­n 7 còn thëa hưßng đ§y đç tiÇn nghi ngo¡i khu vñc nhÝ n±m liÁn kÁ VÛi trung tâm hành chính Qu­n 7 VÛi Các dËch vå như giáo dåc, y tiÅn, kinh doanh, gi£i trí, gi£i trí, ăn uÑng,... Là Các tiÇn ích b­c nh¥t khu Nam Sài Gòn.

tiÇn ích nÙi khu vñc dñ án Sunshine Diamond River t¡o gì?

Ngoài viÇc thëa hưßng tiÇn ích ngo¡i khu vñc, sñ l¯p đ·t đ§y đç tiÇn nghi nÙi khu vñc të chánh chç đ§u tư Sunshine Group cũng là tÑ ch¥t mà r¥t các Khách hàng chú ý.

Cå thà đ¥y là Nhïng cơ sß v­t ch¥t đem tÛi kho£ng xanh như hÇ thÑng cây xanh, vưÝn hoa ánh ki¿n, qu£ng trưÝng nưÛc, hÓ bơi Nhïng lo¡i,... K¿t thích hãp Nhïng nhân tÑ này s½ đem đ¿n cho Quý khách càng điÁu kiÇn sinh sÑng hòa thích hãp VÛi tñ v­y, vëa t¡o thå thoáng mát, dÅ chËu cho mÍi dñ án Sunshine Diamond River Qu­n 7.

Cũng như m¡ng lưÛi trung tâm kinh doanh, ĐÑi vÛi thå s¯p x¿p linh ho¡t nhiÁu nhãn hàng s½ Giúp phåc vå đưãc tiÇn ích mua s¯m cho Quý khách di chuyÃn kèm ĐÑi vÛi tiÇn nghi gi£i trí, vui chơi gi£i trí.

nhà hàng năm sao, môi trưÝng này đưãc thi¿t k¿ khá cao c¥p, hiÇn đ¡i trong sÑ t§m ch¿ bi¿n s½ mang l¡i cho Quý khách hàng Các món ăn ngon mang hương vË phong phú và đa d¡ng.

hơn đây là bài vi¿t cça đÙi nhóm SaleReal vÁ Các thông tin liên quan tÛi dñ án Sunshine Diamond River, hy vÍng bài vi¿t này s½ đem đ¿n Quý khách nguÓn tin tham kh£o hïu ích Làm cho v¥n đÁ tìm ki¿m mÙt nơi sÑng mau chóng và đơn gi£n hơn.