Get Adobe Flash player
15 thầm vui người ở can ho chung cu quan 7

15 thầm vui người ở can ho chung cu quan 7

giá bán chung cư Sunshine Diamond River là bao nhiêu?

chung cư Sunshine Diamond River là dñ án có m·t tiÁn đưÝng Đào Trí, phưÝng Phú Thu­n, qu­n 7. ©n chéa nhïng lãi th¿ đ¯c đËa, căn hÙ cao c¥p qu­n 7 đang đưãc trân trÍng thå chú trÍng lÛn të phía Quý khách, Nh¥t là ß v¥n đÁ giá bán đưãc chç đ§u tư Sunshine Group hé lÙ.

giá bán Sunshine Diamond River là bao nhiêu? giá dñ án Sunshine Diamond River có cao không? nhà m«u dñ án Sunshine Group đã đÓng bÙ chưa? đËa th¿ ß đâu? Là Nhïng viÇc đang đưãc Nhïng Khách hàng chú trÍng và đ·t nên nhïng nh¥t khi đưãc hÏi vÁ dñ án Sunshine Diamond River qu­n 7.

VÛi bài vi¿t này, Nhïng chuyên gia SaleReal s½ Làm Quý khách Xem xét làm rõ t¡i bài vi¿t này, Khách hàng đang t¡o thå chú ý l¡i thË trưÝng BDS khu Nam Sài Gòn có kh£ năng tham kh£o nh±m có thêm nhiÁu trên Các thông tin vÁ dñ án Sunshine Group này.

giá bán căn hÙ Sunshine Diamond River là bao nhiêu?

chung cư Sunshine Diamond River là mÙt trong sÑ 2 dñ án chi¿n lưãc mà chç đ§u tư Sunshine Group nên m¯t thË trưÝng b¥t đÙng s£n khu vñc Nam Sài Gòn trong nay gian g§n đây. ĐËnh hưÛng phát triÃn theo phân khúc chung cư đ³ng c¥p, h¡ng sang, Nhïng Dòng s£n ph©m cça đơn vË này luôn đưãc đËnh giá ĐÑi vÛi méc hãp lý nh¥t, thích hãp VÛi tiêu chu©n và ch¥t Lưãng.

Theo đánh giá të Nhïng chuyên gia nơi đây, giá bán dñ sáng mà căn hÙ Sunshine Diamond River qu­n 7 hiÇn đang duy trì ß méc 60 triÇu/m2, là méc giá r¥t tÑi ưu tính đ¿n thÝi điÃm này t¡i sàn chung cư đ³ng c¥p qu­n 7.

t¡i đây, chç đ§u tư https://duankhunam.com/du-an/sunshine-diamond-river/ s½ cho thành m¯t Các h¡ng måc nhà t¡i là: chung cư cao c¥p, officetel, shophouse, văn phòng thương m¡i, dËch vå vÛ đa d¡ng Nhïng lo¡i diÇn tích khác nhau, Giúp Khách hàng có thà linh ho¡t trong viÇc tìm ki¿m và chÍn lña 1 S£n ph©m hãp.

So VÛi sàn cùng phân khúc, méc giá này cũng thuÙc méc t§m trung. Tuy nhiên, Nhïng trË giá mà Khách hàng lúc sÑng ß đây đưãc thëa hưßng là vô cùng tuyÇt h£o, mà chÉ duy nh¥t ngưÝi dân Sunshine Group xa l¡ có thà thëa hưßng.

chi ti¿t vÁ v¥n đÁ này, Khách hàng có kh£ năng tham kh£o t¡i bài nh­n xét m¡ng lưÛi tiÇn nghi – dËch vå mà dñ án Sunshine Diamond River đem đ¿n đưãc biên so¡n vì Các chuyên gia d«n đ§u khu Nam Sài Gòn áp dång t¡i đây.

C­p nh­t l¡ nh¥t, nhà m«u căn hÙ Sunshine Diamond River qu­n 7 đã đưãc hoàn thiÇn, trong sÑ quý 2/2019 này, chç đ§u tư s½ cho nên m¯t Khách hàng.

Thông tin vË th¿ nhà m«u căn hÙ Sunshine Diamond River

Ngoài Nhïng chia s» vÁ giá bán căn hÙ chung cư cao c¥p qu­n 7, ti¿p theo ß ý tưßng này, Các chuyên gia duankhunam s½ c¥p thêm 1 sÑ thông tin chính xác vÁ chç m«u dñ án Sunshine Diamond River cùng Nhïng đ·c điÃm liên thà đ¿n đËa th¿ mà chung cư Sunshine Diamond River qu­n 7 đang chéa đñng.

To¡ l¡c t¡i sÑ 422 đưÝng Đào Trí, thuÙc đËa ph­n phưÝng Phú Thu­n, qu­n 7, mÛi giao lÙ Huónh T¥n Phát và NguyÅn ThË Th­p, chung cư đ³ng c¥p qu­n 7 t¡o r¥t các ưu th¿ đơn gi£n khi ©n chéa 1 vË th¿ trung tâm, t¡o ho¡t đÙng s§m u¥t b­c nh¥t qu­n 7.

ch× đây cũng chánh là khu đưãc đ§u tư kù lưáng të H¡ t§ng cho đ¿n chu×i tiÇn ích ĐÑi vÛi đ§y đç Nhïng hình théc, vëa có kh£ năng phåc vå cho v¥n đÁ sÑng xéng cái vëa tiÇn ích cho Nhïng ho¡t đÙng gi£i trí.

ß đây Khách hàng t¡o thà t­n hưßng môi trưÝng cơ sß v­t ch¥t t¡i khu trung tâm thương m¡i Crescent Mall, chÉ cách căn hÙ Sunshine Diamond River t§m 3 phút di chuyÃn. HiÇn hïu kÁ c¡nh còn t¡o khu vñc đô thË Phú h£o Hưng, VÛi kho£ng cách 2km, và nhiÁu tiÇn nghi khác.

có kh£ năng nh¯c l¡i là khu trưÝng hÍc quÑc t¿ Úc trên đưÝng NguyÅn ThË Th­p, RMIT trên đưÝng NguyÅn Văn Linh, trưÝng đ¡i hÍc tài chính – Marketing trên đưÝng Tr§n Xuân So¡n, hay c£ Tôn Đéc Th¯ng, hiÇn hïu hơn đưÝng NguyÅn Hïu ThÍ, nhÝ đ¥y mà Quý khách hàng có thà thu­n tiÇn lña chÍn cho con tr» có 1 không gian hÍc t­p thích hãp.

M·t khác, khu vñc kinh doanh – dËch vå ß căn hÙ chung cư qu­n 7 cũng khá phong phú, ngoài Nhïng trung tâm kinh doanh nÕi ti¿ng, thì t¡i đây còn t¡o hàng lo¡t Nhïng siêu thË như Lotte, Big C, Các cía hàng tiÇn nghi như Vinmart, Family Mart, Circle K, Nhïng chç hàng ©m thñc chu©n të 3-5 sao, Các khu vñc vui chơi gi£i trí, bÇnh viÇn qu­n 7, bÇnh viÇn quÑc t¿ Pháp – ViÇt, bÇnh viÇn tim Tâm Đéc,... đưãc l¯p đ·t dày đ·c mà Khách hàng s½ không m¥t quá 10 phút đà ti¿p c­n.

Cũng chánh nhÝ sñ hoàn thiÇn này mà cÙng đÓng ngưÝi dân Sunshine Diamond River qu­n 7 s½ đưãc phåc vå kËp thÝi Các đòi hÏi an cư l¡c nghiÇp khi sinh sÑng ß đây.

trên đây là 1 sÑ thông tin dñ án Sunshine Diamond River đưãc Các chuyên gia SaleReal tÕ hãp và biên so¡n. Ngoài Nhïng thông tin vÁ giá bán, Khách hàng có kh£ năng tham kh£o thêm Nhïng tin téc sàn liên quát vÁ chánh sách chào bán, giá bán cũng như Các viÇc chung cư đ³ng c¥p qu­n 7 ß đây.

đà có kh£ năng c­p nh­t mau nh¥t Các thông tin dñ án Sunshine Diamond River qu­n 7, Khách hàng cũng có thà liên hÇ trñc ti¿p ĐÑi vÛi chúng tôi nh±m đưãc h× trã t­n tình.