Get Adobe Flash player
6 tham luận Du an Ascent Garden Home SaleReal anh nên tham gia

6 tham luận Du an Ascent Garden Home SaleReal anh nên tham gia

Thông tin chç m«u Ascent Garden Home qu­n 7

Ascent Garden Home là dñ án căn hÙ cao c¥p t¡i đưÝng B¿n Nghé, phưÝng Tân Thu­n Đông, qu­n 7, đưãc đ§u tư do công ty BDS Ti¿n Phát. Qua bài vi¿t sau đây cça SaleReal Team, hy vÍng quý đÙc gi£ bi¿t thêm nhiÁu thông tin hïu nghi.

Thông tin vÁ chç m«u Ascent Garden Home qu­n 7

dñ án Ascent Garden Home cça nhà đ§u tư Ti¿n Phát nÕi ti¿ng ĐÑi vÛi lÑi thi¿t k¿ đ­m nét ki¿n trúc cça Nh­t B£n. Hòa Bình là đơn vË c¥u trúc kiêm thi công dñ án. t¡o r¥t nhïng Quý khách hàng ưa thích phong cách thi¿t k¿ này vì do nó khác biÇt, khác biÇt, không giÑng như Nhïng dñ án khác xung quanh. dñ ki¿n chung cư mÛi cça Ti¿n Phát s½ mß bán vô cuÑi quý 2 năm 2019. dñ án đưãc khßi công vô quý 1 5 đ¥y và dñ ki¿n s½ hoàn ra, bàn giao đÓng bÙ vào cuÑi 5 2021.

ascent garden home q7

căn hÙ chung cư Ascent Garden Home t¡o nhiÁu ưu th¿. Các ai có đòi hÏi tìm càng dñ án có không gian an cư xanh, trong lành, thi¿t bË nÙi th¥t căn hÙ đ³ng c¥p Nh­t B£n thì đây là càng thå chÍn lña phù hãp.

nhà m«u Ascent Garden Home s¯p phát triÃn xong, căn hÙ chung cư m«u cho m¥y dñ án mang lÑi sáng trúc Nh­t B£n. cách chung cư Nh­t B£n kh£ năng hiÇn qua trang trí hÍa ti¿t, trang trí nÙi th¥t và màu s¯c căn hÙ.

HiÇn thÝi căn hÙ chung cư m«u chưa khai trương, thông tin chính théc vÁ dñ án cũng chưa t¡o, nhưng các Khách hàng đã bi¿t tÛi dñ án. nhïng Quý khách hàng liên l¡c VÛi SaleReal Team đà hÏi thăm thông tin, hÏi vÁ thÝi gian chào bán và nay gian có thà tham thà chç m«u.

ß khu nam có r¥t nhïng dñ án căn hÙ k¿t c¥u theo cách sáng trúc Nh­t B£n, trong sÑ đ¥y thì chung cư Ascent Garden Home là đ­m nét sáng trúc Nh­t B£n nh¥t. nhà đ§u tư dñ án không chÉ t¡o Ti¿n Phát mà còn t¡o công ty BDS Sanyo Homes, càng công ty b¥t đÙng s£n đ¿n të Nh­t B£n.

NÙi th¥t chung cư Ascent Garden Home có chu©n mñc Nh­t B£n, nhïng v­t dång đưãc nh­p kh©u të Nh­t B£n. Nhïng nÙi th¥t đó s½ đem tÛi cho Khách hàng cuÙc sÑng tiên ti¿n, cơ sß v­t ch¥t. Chúng có đÙ bÁn cao cho nên Quý khách hàng hãy an tâm sí dång. không Các bÁn mà nó còn đ³ng c¥p.

ascent garden home quan 7

chung cư Ascent Garden Home t¡o thi¿t k¿ ban công rÙng m¡nh. t¡i ban công t¡o thà trÓng Các ch­u cây xanh, đ·t mÙt cái bàn đà uÑng trà, uÑng cà phê. Nhïng căn hÙ trên cao t¡o kh£ năng đéng t¡i ban công đà nhìn sông Sài Gòn. căn hÙ view sông đưãc nhiÁu ngưÝi yêu thích.

dñ án Ascent Garden Home Ti¿n Phát t¡o c¥u trúc të 1-3 phòng ngç, xây dñng nÙi th¥t cao c¥p. NÙi th¥t cça Nhïng hãng lÛn như Hafele, Kohler, Duravit, Toto. Quý khách có thà lña chÍn căn hÙ bàn giao nÙi th¥t căn b£n ho·c chÍn bàn giao thô rÓi tñ trang trí nÙi th¥t riêng biÇt. lña chÍn căn hÙ bàn giao thô t¡o bÝ b¿n bán th¥p trên.

nhà th§u xây dñng thi công dñ án Ascent Garden Home qu­n 7

Ascent Garden Home là dñ án ti¿p nÑi cça Các dñ án khác cũng mang dòng The Ascent. TrưÛc đó thì Ti¿n Phát đã áp dång r¥t thành công dñ án The Ascent – Thao Dien Condominiums, Ascent Plaza (Qu­n Bình Th¡nh).

du an ascent garden home quan 7

chç th§u thi công dñ án là tÕng công ty xây dñng Hóa Bình, công ty m¹ cça Ti¿n Phát. Hòa Bình đem tÛi dñ án công nghÇ xây dñng hiÇn đ¡i, Khi¿n quá trình phát triÃn nhanh trên, ch¥t Lưãng căn hÙ tÑt trên.

dñ án căn hÙ chung cư Ascent Garden Home t¡o quy mô là 1ha, VÛi 2 block căn hÙ, tëng block cao 25 t§ng. dñ án cung éng ra sàn qu­n 7 chëng 540 chung cư. trong sÑ đó là 100 chung cư officetel, 340 chung cư cao c¥p. dñ án t¡o chu×i tiÇn nghi phong phú, phong phú, m­t đÙ xây cça dñ án chÉ chi¿m 20%.

Ascent Garden Home sáng gây mÙt điÁu kiÇn sÑng thoáng mát t¡i Qu­n 7. căn hÙ chung cư t¡o thi¿t k¿ tÉ m©n, thu­n tiÇn, có cách nhìn mát m», có cách nhà t¡i cça Nh­t B£n. Đây là càng trong sÑ ít chung cư có k¿t c¥u theo cách căn hÙ Nh­t B£n ß thành phÑ bà Chí Minh. nhà đ§u tư dñ án ngoài Ti¿n Phát nên còn t¡o Sanyo Homes (công ty b¥t đÙng s£n Nh­t B£n).

N¿u kà dñ án có cách thi¿t k¿ tuyÇt đÑi giÑng ki¿n trúc Nh­t b£n thì đëng đúng. NgưÝi ta t¡o thà c£m đưãc trân trÍng phong cách thi¿t k¿ chung cư kiÃu ViÇt Nam, có văn hóa ViÇt Nam lÓng ghép trong sÑ đ¥y.

ascent garden home

Hòa Bình là công ty m¹ cça Ti¿n Phát, cũng là đơn vË đéng nên c¥u trúc, thi công dñ án Ascent Garden Home. Hòa Bình là công ty xây lÛn m¡nh, tëng nh­n Các gi£i thưßng như Sao ch¯c Đ¥t ViÇt, cúp vàng Ch¥t SÑ lưãng phát triÃn năm 2018, ngoài nên có Nhïng gi£i thưßng đưãc trao t·ng ß Paris, gi£i b¡c xây quÑc t¿…

Khách hàng t¡o nhu c§u mua căn hÙ Qu­n 7 thì nên Nh­n xét dñ án Ascent Garden Home Ti¿n Phát. dñ án chÉ có 540 căn hÙ chung cư cho nên .SÑ cư dân không lÛn m¡nh, tÑ ch¥t này Khi¿n cho đÝi sÑng bÛt tÕ t¡p. SÑ lưãng dân cư không m¡nh cho nên có không gian an tĩnh.

đà bi¿t thêm thông tin dñ án Ascent Garden Home Qu­n 7, Quý khách hàng vui lòng liên hÇ công ty b¥t đÙng s£n SaleReal. Đây là công ty chuyên Ascent Garden Home o dau phân phÑi chung cư ß khu Nam và khu đông thành phÑ HÓ Chí Minh.