Get Adobe Flash player
Đến Can ho Ascent Garden Home SaleReal sẽ biết được nhiều điều về dự án

Đến Can ho Ascent Garden Home SaleReal sẽ biết được nhiều điều về dự án

Sơ lưãc vÁ dñ án Ascent Garden Home

Ascent Garden Home là dñ án chung cư t¡i đưÝng B¿n Nghé, qu­n 7, tÍa l¡c ß g§n c£ng Tân Thu­n. dñ án đưãc đ§u tư do công ty b¥t đÙng s£n Ti¿n PhưÛc và càng công b¥t đÙng s£n Sanyo Homes Nh­t B£n.

Thông tin Vài nét dñ án Ascent Garden Home Ti¿n Phát

Ascent Garden Home có quy mô 1ha VÛi 2 block, tëng block cao 29 t§ng, trong đó t¡o 3 t§ng đ­u xe, 2 t§ng khi¿n khu thương m¡i. tiÇn nghi dñ án có hÓ bơi, t¡o khu vui chơi gi£i trí tr» em, công mĩ, thư viÇn…

can ho ascent garden home quan 7

Theo SaleReal TÕng quan, t­p đoàn Ti¿n Phát là thành viên trñc thuÙc cça tÕng công ty phát triÃn Hoà Bình. Ti¿n Phát thưÝng hãp tác VÛi Các công ty b¥t đÙng s£n Nh­t B£n nh±m đ§u tư dñ án. Ascent Garden Home đưãc xây ĐÑi vÛi sñ thích hãp tác cça công ty Sanyo Homes Nh­t B£n.

chç đ§u tư căn hÙ chung cư Ascent Garden Home là Ti¿n Phát, mÙt ra viên cça tÕng công ty phát triÃn Hòa Bình. Ti¿n Phát đã cho Khách hàng th¥y kh£ năng cça mình qua Các dñ án như The Ascent ß qu­n 2 (mÙt dñ án bàn giao trưÛc nay h¡n cam k¿t), dñ án Ascent Cityview t¡i qu­n 4, dñ án Ascent Lakeside ß đưÝng NguyÅn Văn Linh, qu­n 7, dñ án Ascent Riverside ß qu­n 4, dñ án Ascent Plaza qu­n Bình Th¡nh.

Ngoài nên Ti¿n Phát còn đ§u tư Các dñ án khác là: Riva Park, Grand Riverside, Soho Premier, The Penta (Bình Th¡nh), Soho Riverview.

uy tín cça Ti¿n Phát còn đưãc kh£ năng hiÇn qua Nhïng gi£i thưßng đưãc trao cho công ty, ví då là gi£i “dñ án b¥t đÙng s£n tÑi ưu nh¥t ViÇt Nam năm 2016”, dñ án The Ascent Thao Dien đưãc trao gi£i “công trình sí dång tài nguyên hiÇu qu£”.

dñ án Ascent Garden Home đưãc thi¿t k¿ và xây tuyÇt đÑi do Hòa Bình, công ty m¹ cça Ti¿n Phát. ĐÑi vÛi Hòa Bình thì Quý khách t¡o thà yên tâm do Hòa Bình là công ty xây lÛn, đã thi công nhiÁu dñ án lÛn m¡nh như: Tòa chç Keangnam, tòa chç VietinBank, tòa nhà Desa… Ngoài thË trưÝng ViÇt Nam, Hòa Bình còn tham gia phát triÃn t¡i nưÛc ngoài như Malaysia.

ascent garden home Tien Phat

Theo GiÛi thiÇu cça SaleReal, dñ án đã thành m¯t thË trưÝng nhưng v«n chưa mß bán. BuÕi lÅ thành m¯t diÅn ra t¡i chç hàng The Adora, đưÝng NguyÅn KiÇm, qu­n Gò V¥p vào ngày 24/11/2018.

dñ án Ascent Garden Home Qu­n 7 nÕi ti¿ng bßi bßi trưÛc đó nhà đ§u tư Ti¿n Phát đã áp dång nhïng dñ án căn hÙ chung cư thuÙc dòng The Ascent, ví då là The Ascent Thao Dien, Ascent Plaza (qu­n Bình Th¡nh). Nhïng dñ án đ¥y đÁu có ch¥t SÑ lưãng tÑt, Quý khách hài Ascent Garden Home Q7 SaleReal lòng.

dñ án có c¥u trúc giÑng VÛi sáng trúc Nh­t b£n. Quy mô dñ án là 1ha nhưng chÉ t¡o 540 căn hÙ chung cư. M­t đÙ xây th¥p. ngưÝi dân ß đây t¡o sñ an tĩnh và ít tÕ t¡p hơn so ĐÑi vÛi Các dñ án t¡o quy mô lÛn m¡nh.

Ch¥t SÑ lưãng cça dñ án cũng tÑt hơn dña t¡o thå tham gia xây cça công ty phát triÃn Hòa Bình. HiÇn nay Hòa Bình đã có công nghÇ xây dñng tân ti¿n, đ¥y là công nghÇ xây dñng “Gang Form” cho phép xây dñng mau hơn mà yên ninh hơn.

vË trí dñ án Ascent Garden Home Ti¿n PhưÛc

Như có Tìm hiÃu ß ph§n hơn, vË trí dñ án Ascent Garden Home tÍa l¡c t¡i đưÝng B¿n Nghé, phưÝng Tân Thu­n Đông, Qu­n 7. dñ án tÍa l¡c t¡i g§n Phú h£o Hưng, trung tâm thành phÑ, sông Sài Gòn.

vÁ sau c§u Thç Thiêm 4 làm xong thì të dñ án đi qua Thç Thiêm mau hơn so ĐÑi vÛi hiÇn ß. Thç Thiêm sau này là trung tâm tài chánh, kinh doanh lÛn nh¥t ViÇt Nam. ĐÑi vÛi vË th¿ như nhiên thì giá bán căn hÙ Ascent Garden Home trong sÑ th¥y năm đ¿n s½ gia tăng.

du an ascent garden home quan 7

C§u Thç Thiêm 4 danh l½ đã đưãc khßi công vô 5 2018, nhưng çy ban nhân dân nên phÑ bà Chí Minh yên c§u thanh tra l¡i dñ án cho nên dñ án bË t¡m hoãn cho l¡i năm 2019. Dñ sáng là cuÑi năm 2019, đ§u 5 2020 dñ án s½ khßi công. phéc sÑ vÑn đ§u tư là 5.400 t÷ đÓng.

vË trí dñ án Ascent Garden Home n±m t¡i g§n khu vñc đô thË Phú h£o Hưng cho ra đưãc dân cư có thà sí dång nhïng tiÇn nghi. NÙi khu dñ án t¡o các tiÇn ích nhưng t¡o nhïng thé nên thành phía ngoài.

HiÇn ß, nh±m di chuyÃn të Ascent Garden Home tÛi qu­n mÙt c§n m¥t nhiÁu thÝi gian m·c dù quãng đưÝng không xa, nguyên nhân là đưÝng NguyÅn thiÇn thành nÕi ti¿ng là tuy¿n đưÝng k¹t xe. t¡o lúc c§n m¥t 30 phút đà di chuyÃn đưãc 1km.

k¿ ho¡ch chào rÙng đưÝng NguyÅn t¥t ra lên 45 mét đã đưãc trình lên nhưng chưa xét duyÇt do vưÛng m¯c vÁ vÑn đ§u tư. có thà dñ án s½ b¯t đ§u đưãc thñc hiÇn trong 1-2 năm l¡i.

du an ascent garden home quan 7

Tuy không có các £nh hưßng như c§u Thç Thiêm 4 và chào rÙng đưÝng NguyÅn thành nên nhưng dñ án c§u Thç Thiêm 3 cũng có tác đÙng đëng ít đ¿n căn hÙ chung cư Ascent Garden Home.

nói cùng chung, vË trí dñ án Ascent Garden Home Qu­n 7 là có nhïng tiÁm năng. do v­y Quý khách hàng nên cân nh¯c lña chÍn lúc có ý đËnh đ§u tư căn hÙ qu­n 7.

đà bi¿t thông tin kho£n ti¿t vÁ dñ án, Quý khách hàng vui lòng liên hÇ công ty b¥t đÙng s£n SaleReal – càng công ty chuyên phân phÑi BDS ß khu vñc Đông và khu vñc Nam.