Get Adobe Flash player
Dự án là xu hướng lớn nhất Nhat Pham năm nay

Dự án là xu hướng lớn nhất Nhat Pham năm nay

Thông tin Sơ nét vÁ dñ án Feliz En Vista Qu­n 2

Feliz En Vista là dñ án mÛi cça t­p đoàn Capitaland gây l¡c trên tråc đưÝng Đ·ng Văn CÑng, dñ án t¡o thành ti¿ng vang lÛn ß khu Th¡nh Mù Lãi. chéa đñng vË th¿ đơn gi£n cho viÇc k¿t nÑi giao thông, cùng đ¥y là chéa đñng hÇ thÑng tiÇn ích đ·c s¯c, cao c¥p cung c¥p đang là Nhïng y¿u tÑ gây nên giá trí cho chung cư Feliz En Vista. Bài vi¿t này hãy cùng Nh­t Ph¡m & Các cÙng sñ Khái quát kho£n ti¿t vÁ dñ án căn hÙ Feliz En Vista nhé.

vË th¿ Feliz En Vista t¡i đâu?

tÍa l¡c t¡i vË th¿ đ¯c đËa trên đưÝng Đ·ng Văn Công, trung tâm khu vñc đô thË Th¡nh Mù Lãi. Đây đưãc coi là vË th¿ đ§y tiÁm lñc khi 4 m·t cça dñ án đÁu ti¿p xúc ĐÑi vÛi m·t tiÁn đưÝng.

ĐÑi vÛi lÇ th¿ 2 m·t ti¿p xúc ĐÑi vÛi 2 tuy¿n đưÝng m¡nh là Trương Văn Bang và Đ³ng Văn Công là 2 tuy¿n đưÝng lÛn m¡nh ß khu Th¡nh Mù Lãi Giúp ngưÝi dân sinh sÑng t¡i căn hÙ chung cư Feliz En Vista Capitaland đưãc g¯n k¿t giao thông càng t§m dÅ dàng nh¥t. cái trung tâm Qu­n 1 t§m 10 phút di chuyÃn, cách c§u Phú mù kho£ng 10 phút, cao tÑc TP. hÓ Chí Minh - Long Thành - D§u Giây t§m 3 phút. thu hút liên k¿ khu đô thË Thç Thiêm (trung tâm hành chính mÛi cça thành phÑ) chÉ m¥t chëng 7 phút.

k¿t c¥u dñ án Feliz En Vista Qu­n 2

Feliz En Vista là chung cư đưãc thi¿t k¿ theo phong cách cao c¥p Châu u, VÛi lãi th¿ là căn hÙ tÍa l¡c ven sông Sài Gòn. Feliz En Vista đưãc thi¿t k¿ theo cách mß đà đem l¡i điÁu kiÇn sÑng khoáng đ¡t cùng vÛi cách nhìn lý tưßng cho t¥t c£ căn hÙ.

dñ án đưãc quy ho¡ch ĐÑi vÛi Nhïng căn hÙ cao c¥p, dulex, dulex có sân vưÝn, Penhouse, mÍi đÁu đưãc thi¿t k¿ sang trÍng và tân ti¿n. Đưãc chç đ§u tư bàn giao và đÓng bÙ đưãc trang bË bßi Nhïng danh ti¿ng nÕi ti¿ng b­c nh¥t nhiên giÛi, sµn sàng dÍn vô ß ho·cj cho thuê bao gÓm có: tç đà giày, tç qu§n áo, b¿p và máy thu hút båi, vòi nưÛc và ch­u ría, thi¿t bË vÇ sinh, máy y¿u tÑ hòa, khóa cía thông minh,...

cùng vÛi đ¥y là sñ góp m·t cça hơn 100 cơ sß v­t ch¥t nÙi khu, trong đó t¡o khá nhïng cơ sß v­t ch¥t, dËch vå l§n Чu tiên t¡o m·t ß ViÇt Nam. k¿t phù hãp VÛi điÁu kiÇn non đưãc chç đ§u tư phát triÃn theo cách sÑng xanh. Feliz En Vista là mÙt trong Các dñ án đưãc cung c¥p chéng nh­n "tiêu chu©n mñc ch¯c vÁ k¿t c¥u xanh".

tiÇn nghi chung cư Feliz En Vista

Là dñ án đ³ng c¥p đưãc chç đ§u tư Capitaland đ§u tư m¡nh vÁ hÇ thÑng tiÇn nghi, đóng góp nâng cao giá trË cça dñ án Feliz En Vista lên mÙt t§ng cao l¡ ĐÑi vÛi hÇ thÑng cơ sß v­t ch¥t phong phú, đ³ng c¥p VÛi nhiÁu cơ sß v­t ch¥t nÕi trÙi l§n đ§u có m·t ß ViÇt Nam.

Bãi biÃn nhân t¡o cùng khu vui chơi thçy cũng là tiÇn nghi xây thành nét đ·c s¯c cho Feliz En Vista Qu­n 2, đem l¡i cho toàn kh£ năng dân cư đëng khí biÃn ngay ß chánh khuôn mĩ dñ án VÛi làn nưÛc trong sÑ non, bãi cát tr¯ng k¿t thích hãp VÛi hÇ thÑng cây non đem đ¿n cho dân cư Nhïng giây phút nghÉ dưáng toàn diÇn ngay ß chánh căn hÙ chung cư cça mình.

SuÑi nưÛc thu hút quanh năm, đây cũng là càng tiÇn nghi NÕi b­t mà ít dñ án nào cùng vÛi ph§n khúc nh­n đưãc.

Là càng dñ án đưãc k¿t c¥u theo phong cách resort năm sao đ³ng c¥p quÑc t¿ ĐÑi vÛi bà bơi nưÛc ngÍt và 1 hÓ bơi nưÛc m·n, đưÝng trưãt nưÛc m¡o hiÃm, hÓ vui chơi gi£i trí ngoài trÝi, Ñc đ£o thư gián, công mĩ cây xanh,...

dñ án cũng c¥p nhïng tiÇn ích gi£i trí cho ngưÝi dân như r¡p chi¿u phim, đưÝng bÙ hành chân mây, công mĩ cây xanh, phòng Gym, trung tâm spa,...

Đây là dñ án đưãc Nh­t Ph¡m đánh giáo cao vÁ c£ vË th¿, c¥u trúc, lý thú là chu×i tiÇn nghi đ³ng c¥p đem l¡i mÙt ch× tuyÇt mù đà sÑng và nghÉ ngơi giïa thành phÑ. trên th¿ nïa, nhà đ§u tư Capitaland còn mang đ¿n cho dân cư Nhïng hưßng thå đÝi sinh sÑng ĐÑi vÛi Các chu©n mñc sinh sÑng hoàn mù ß dñ án Feliz En Vista.

nhà đ§u tư Feliz En Vista là đơn vË nào?

Đưãc bi¿t nhà đ§u tư dñ án Feliz En Vista Qu­n 2 là t­p đoàn Capitaland, đây là càng t­p đoàn b¥t đÙng s£n lÛn và uy tín tÛi të Singapore.

t¡i ViÇt Nam, Capitaland đưãc bi¿t đ¿n là nhà BDS lÛn m¡nh ĐÑi vÛi nhïng dñ án VÛi ch¥t .SÑ vưãt trÙi, mang tÛi hàng ngàn mái ¥m cho ngưÝi dân. Đông nay Capitaland cũng cam k¿t s½ đ§u tư lâu dài ß sàn b¥t đÙng s£n ViÇt Nam.

T­p đoàn Capitaland Vietnam hiÇn đã t¡o m·t t¡i 7 tÉnh thành lÛn m¡nh cça ViÇt Nam như TP. HCM, H£i Phòng, H¡ Long, Đà Nµng, Bình Dương và Nha Trang đ§u tư trong sÑ lĩnh vñc căn hÙ chung cư chç ß và căn hÙ dËch vå.

có thà th¥y Capitaland đã góp ph§n đÕi mÛi diÇn m¡o mÛi cça nhïng khu vñc đô thË, thành phÑ lÛn ß viÇt Nam qua Các dñ án lÛn m¡nh và vinh dñ có đưãc thå tín nhiÇm cça Khách hàng cũng như vinh dñ đưãc trân trÍng Các gi£i thưßng lÛn m¡nh như TOP 100 t­p đoàn bÁn vïng nh¥t toàn c§u trên v­y giÛi, gi£i thưßng qu£n trË doanh nghiÇp tài chánh th¿ giÛi 2019,...

hơn đây là Các thông tin đưãc Nh­t Ph¡m tÕng hãp và gíi tÛi Quý khách, hy vÍng Nhïng thông tin mà nhatpham cung c¥p s½ bÕ nghi ĐÑi vÛi Khách hàng. Quý khách hàng muÑn bi¿t thêm nhiÁu thông tin t¡o kh£ năng theo dõi ß trang nhatpham.net ho·c https://nhatpham.net/du-an/feliz-en-vista/ liên hÇ trñc ti¿p cho Nh­t Ph¡m đà đưãc tư v¥n kinh ti¿t hơn.