Get Adobe Flash player
VNREP Team và những điều bạn nên biết nếu mua

VNREP Team và những điều bạn nên biết nếu mua

Tìm hiÃu đ§y đç thông tin vÁ dñ án Sun Grand Phú QuÑc

Sun Group vëa l¡ tung thành S£n ph©m l¡ ß đưÝng 975, trung tâm thË tr¥n an ThÛi ĐÑi vÛi dñ án đem tên Sun Grand Phú QuÑc. HiÇn chç phÑ Phú QuÑc đang nh­n đưãc khá nhiÁu tÑ ch¥t chú ý Tìm hiÃu të bên Khách hàng.

Chia s» të chuyên gia VNRep t¡i bài vi¿t này, chúng tôi s½ l§n lưãt c­p nh­t Các thông tin vÁ dñ án Sun Grand Phú QuÑc Làm Quý khách giï thêm các giá trË hïu ích cũng như đơn gi£n hơn trong sÑ viÇc chÍn Dòng s£n ph©m đ§u tư hãp.

biet thu Sun Grand City

Đôi nét đ§y đç thông tin vÁ dñ án Sun Grand Phú QuÑc

villa Phú QuÑc có diÇn tích ninh khu vñc là 35 ha, hiÇn diÇn t¡i đây chëng 862 S£n ph©m đ§u tư và hàng chåc cơ sß v­t ch¥t nÙi khu vñc cao c¥p, nay gian dñ ki¿n bàn giao vào Quý 2/2020, sau t¡i gian này thì t¥t c£ phân khu s½ đưãc đưa vô ho¡t đÙng hoàn thiÇn.

có 2 mô hình đ§u tư chánh đưãc bÑ trí t¡i đây ĐÑi vÛi diÇn tích và SÑ lưãng Dòng s£n ph©m như sau:

- nhà phÑ thương m¡i Sun Grand City Nam Phú QuÑc t¡o https://vnrep.com/sun-grand-city-nam-phu-quoc/ 439 Dòng s£n ph©m ĐÑi vÛi diÇn tích dao đÙng t§m 105 - 165 m2 ĐÑi vÛi chiÁu cao năm t§ng.

- Và nhà phÑ liÁn kÁ gÓm 423 căn ĐÑi vÛi diÇn tích 108 - 176 m2 VÛi chiÁu cao năm t§ng.

Qua thÑng kê đ¥y thì t¡o kh£ năng bi¿t rõ trên vÁ tÕng Dòng s£n ph©m có m·t ß villa biÃn Sun Group cách kho£ng 862 Dòng s£n ph©m h×n phù hãp chç phÑ liên k¿ và chç phÑ thương m¡i, VÛi diÇn tích bÑ trí đa d¡ng cùng méc bÝ b¿n bán dao đÙng të 6 - 12 t÷ đÓng mà Nhïng Khách hàng có thà tho£i mái chÍn cho mình mÙt kênh đ§u tư thích hãp ĐÑi vÛi không gian kinh t¿ cça mình.

Sun Grand City Phu Quoc

trong sÑ giai đo¡n này thì dñ án hiÇn đang đưãc triÃn khai lÛn të Các đơn vË nÕi ti¿ng như TONKIN, FIRST GREEN, EGO và ADC. Đây đÁu là Nhïng thương hiÇu có ti¿ng hơn v­y giÛi vÁ viÇc sáng gây c£nh quan và c¥u trúc thành công các dñ án, đ¿n VÛi Sun Grand Phú QuÑc, hÍ trông muÑn mang l¡i cho con ngưÝi đÝi sÑng sÑng hòa hãp VÛi thiên th¿ b±ng v¥n đÁ đưa cây cÑi và thi¿t k¿ điÁu kiÇn chào ß căn phòng xây thå s£ng khoái cho Quý khách nói c£ lúc ß t¡i căn phòng.

dñ án Sun Grand Phú QuÑc đưãc k¿ thëa phong cách c¥u trúc tinh túy vÁ Các căn chç phÑ cça đàn anh Sun Premier Village H¡ Long Bay Resort, villa và nhà phÑ khu vñc đô thË Sun Grand City Nam Phú QuÑc Sun Group là hình m«u chç t¡i hoàn h£o cça tương lai cho dân cư vùng biÃn đ£o VÛi ý tưßng ĐËa Trung H£i cao c¥p, tÉ m©n, đ­m ch¥t biÃn. chç phÑ Sun Grand Phú QuÑc vàng r±ng s½ là nơi sÑng tuyÇt mù cho Quý khách hàng t¡i biÃn đ£o trong nay gian s¯p đ¿n.

villa biÃn Sun Group là dñ án khu đô thË kiÃu m«u TrưÛc h¿t xu¥t hiÇn ß Đ£o NgÍc, đây cũng là Dòng s£n ph©m TrưÛc h¿t t¡o lo¡i hình chéa đñng đ¥t lâu dài và duy nh¥t t¡i Phú QuÑc, trong sÑ k¿ ho¡ch triÃn khai thì chç đ§u tư còn khá chú ý l¡i viÇc khai thác và xây Nhïng h¡ng måc cơ sß v­t ch¥t sao cho thÏa mãn triÇt đà Các nhu c§u thi¿t y¿u cça dân cư.

Sun Grand Nam Phu Quoc

- cơ sß v­t ch¥t chăm sóc và khám bÇnh ß dñ án Phú QuÑc đưãc xây theo mô hình tiêu chu©n quÑc tiÅn ĐÑi vÛi đ§y đç máy móc khám và chïa bÇnh, đây s½ là bÇnh viÇn hiÇn đ¡i nh¥t Phú QuÑc trong sÑ giai đo¡n này.

- Trung tâm thương m¡i đưãc bày bán ĐÑi vÛi hàng trăm m·t hàng nay trang mua s¯m tiên ti¿n nh¥t, phåc vå cho Nhïng Quý khách đang t¡o đòi hÏi mua s¯m mà không ph£i tÑn công séc đi ra ngoài tìm ki¿m.

- chu×i giáo dåc cho con em cça b¡n cũng đưãc đáp éng mau l¹ VÛi khu trưÝng hÍc m§m non, nhà tr», c¥p 1, cung c¥p 2, c¥p 3.

- m¡ng lưÛi giao thông đưÝng nÙi bÙ đưãc xây rÙng rãi, bãi đ­u xe mát m», t¡o thå giám sát bßi hÇ thÑng camera hiÇn đ¡i cùng vÛi sñ kiÃm tra nghiêm ng·t cça nhân mĩ b£o vÇ.

- Cũng như là v¥n đÁ yên ninh nÙi khu cũng đưãc si¿t ch·t.

Sun Grand City Phu Quoc

Ngoài Nhïng tiÇn nghi tÛi të Sun Grand Phú QuÑc Khi¿n phåc vå nhanh nh¥t cho Quý khách lúc đëng t¡o t¡i gian r£nh r×i, Trong trưÝng hãp nhàm chán thì Khách hàng cũng t¡o kh£ năng sí dång tiÇn nghi ngo¡i khu VÛi mái phù hãp tiÇn nghi mua s¯m, khu vñc vui chơi gi£i trí Central Village cça Sun Group ĐËa Trung H£i, mái phù hãp vui chơi gi£i trí Sun World Hòn Thơm cũng như Các dñ án Sun Group t¡i Nam Phú QuÑc chÉ VÛi vài phút di chuyÃn bÙ mà thôi.

Th­m chí, Quý khách còn n¯m b¯t r¥t các đËa điÃm vui chơi đ³ng c¥p ß Phú QuÑc mà Các du khách thưÝng hay bi¿t tÛi lúc du lËch t¡i đây đ¥y chánh là Bãi Kem, Bãi TrưÝng, Bãi Sao, thË tr¥n Dương Đông, sân bay quÑc t¿ Phú QuÑc, và dÍc theo tuy¿n đưÝng 975 là Các khu resort nÕi ti¿ng như Premier Village Phú QuÑc Resort, JW Marriott Phú QuÑc Emerald Bay, Premier Residences Phú QuÑc Resort,..

Ngoài Nhïng thông tin vëa đưãc VNRep chia s» trên đây thì n¿u như Quý khách muÑn bi¿t thêm nhïng v¥n đÁ liên quan khác vÁ chç phÑ Sun Grand City Nam Phú QuÑc thì hãy liên hÇ trñc ti¿p l¡i công ty b¥t đÙng s£n VNRep s½ đưãc gi£i đáp và tư v¥n cå thÃ.