Get Adobe Flash player
Siêng năng khai thác tại phuong thuc thanh toan Sunshine Diamond River là cơ hội

Siêng năng khai thác tại phuong thuc thanh toan Sunshine Diamond River là cơ hội

năm điÃm lÛn m¡nh cça dñ án Sunshine Diamond River Qu­n 7

Siêu dñ án Sunshine Diamond River s½ là khu vñc nghÉ dưáng đ³ng c¥p hàng đ§u thành phÑ HÓ Chí Minh ĐÑi vÛi thi¿t k¿ thông minh và vô cùng tân ti¿n. dñ án này có qu£ thñc danh trông chÝ? cùng điÃm qua 5 nơi lÛn chung cư Qu­n 7 t¡i bài vi¿t dưÛi đây.

vË trí Sunshine Diamond River Làm di chuyÃn tÛi thu­n lãi

v¥n đÁ n±m trên đưÝng Đào Trí chung cu Sunshine Diamond River trandinhhieu đem đ¿n khá các ưu th¿ cho khu chung cư Sunshine Diamond River. ß đây, Quý khách chÉ tÑn mÙt quãng nay gian ng¯n đà tÛi Các khu đô thË m¡nh bao quanh. NÕi trÙi trong đó là thå hiÇn diÇn cça Phú Mù Hưng Qu­n 7 s§m u¥t và náo nhiÇt, khu vñc Thç Thiêm giàu kh£ năng và thu hút là khu Penisula (Mũi Đèn ĐÏ) quy mô d«n đ§u thành phÑ VÛi Các cơ sß v­t ch¥t vưãt b­c.

danh ti¿ng chç đ§u tư dñ án Sunshine Diamond River

S½ th­t thi¿u sót n¿u bÏ qua Các dñ án cça danh ti¿ng xa l¡ này. Sunshine Group có tÑc đÙ xây dñng đáng nà trong sÑ Nhïng năm trß tÛi đây. Đơn vË đã khá mau l¹ tÍa l¡c quyÁn ©n chéa hàng lo¡t Nhïng khu đ¥t ch¯c thuÙc Nhïng khu giàu tiÁm năng và có sàn b¥t đÙng s£n sôi đÙng gÓm Hà NÙi, thành phÑ HÓ Chí Minh, thành phÑ Đà Nµng và Nha Trang.

T­p đoàn này đang cho m¥y sñ vươn lên lÛn m¡nh cça mình thông qua v¥n đÁ phát triÃn hàng lo¡t Các dñ án đ³ng c¥p chéa đñng hÇ sinh thái cao c¥p đáp éng cho cÙng đÓng.

Quy ho¡ch hÇ sinh thái phong phú đáp éng ngưÝi dân Sunshine Diamond River

Khác tuyÇt đÑi VÛi Các dñ án khác trong sÑ khu vñc Qu­n 7, dñ án mÛi cça Sunshine Group s½ đem đ¿n hÇ sinh thái đ·c s¯c đáp éng tÑi đa cuÙc sÑng cça dân cư.

t¡i đây s½ xây dñng Các công nghÇ tiên ti¿n nh¥t bao gÓm Nhïng công nghÇ 4.0 như Sunshine Cab, SmartHome, Sunshine Pay, Sunshine Services, Sunshine School,... nh±m thu­n tiÇn cho cư dân trong sÑ quá trình sí dång, t¥t c£ Nhïng éng dång trên đÁu đưãc k¿t nÑi qua điÇn tho¡i thông minh. ngưÝi dân cũng thu­n tiÇn tương tác và sí dång Các tiÇn ích hơn qua kênh này.

nơi lÛn m¡nh dñ án Qu­n 7 là liên k¿ khu đô thË Mũi Đèn ĐÏ Penisula

Như đã Đôi nét t¡i trên, dñ án mÛi ß Qu­n 7 đưãc khá đông Khách hàng săn đón là dña sß hïu vË trí h£o Ngoài viÇc n±m ngay ngã 3 cça sông Sài Gòn và sông Soài R¡p, dñ án mÛi này còn r¥t mÛi VÛi Mũi Đèn ĐÏ. Đây là đËa chÉ non, quy ho¡ch rÙng lÛn, thi¿t k¿ đa d¡ng và lý thú đem đ¿n r¥t các tiÇn nghi đ³ng c¥p và ch¥t Lưãng.

k¿t c¥u chung cư full-glass điÃm nh¥n, đôc đáo

Nhìn të phÑi c£nh dñ án, đơn gi£n c£m nh­n đưãc đây là căn hÙ chung cư kh£ năng hiÇn đưãc sñ sang trÍng và cao c¥p nÙi b­t làm b¥t cé ai cũng th¥y choáng ngãp.

t¡i đây bên c¡nh sáng trúc phương Tây đÙc đáo còn Đôi nét hàng lo¡t Nhïng cơ sß v­t ch¥t đ¹p. cao trong đ¥y có bà bơi thác t§ng và nhiÁu hÇ sinh thái thú vË, đa d¡ng.

đánh giá chi ti¿t vË trí Sunshine Diamond River

trong sÑ năm điÃm m¡nh trên kia thì dÅ m¥y y¿u tÑ vË trí đưãc nh­n đËnh tÑt nh¥t và cũng là viÇc mà ai cũng chú ý lúc Vài nét tÛi dñ án mÛi này.

Cå kh£ năng, đËa chÉ chánh xác mà dñ án đang tÍa l¡c là trên đưÝng Đào Trí sô 422. ĐưÝng này thuÙc phưÝng Phú Thu­n, Qu­n 7. ưu điÃm vË trí này là liên k¿ ĐÑi vÛi khu căn hÙ LuxGaren cça Đ¥t non Group.

Theo đánh giá cça Tr§n Đình Hi¿u, vË trí dñ án Sunshine Diamond River thuÙc hàng có mÙt không hai, nơi mà b¥t cé chç đ§u tư gì cũng ao ưÛc đưãc chéa đñng. Cå thÃ, t¡i đây có Nhïng ưu điÃm nÙi b­t như sau:

- Giao thông k¿t nÑi cñc kó dÅ dàng và dÅ dàng. đánh giá này là có cơ sß lúc chÉ m¥t mÙt quù nay gian ng¯n là dân cư đã có kh£ năng tÛi ĐÑi vÛi Phú Mù Hưng, khu vñc đô thË Thç Thiêm hay khu trung tâm thành phÑ. HiÇn nay, còn đưÝng này đang trong quá trình mß rÙng tương lai s½ giúp dân cư r¥t nhïng trong quá trình di chuyÃn tÛi, v¥n đÁ giao thông cũng đưãc gi£i quy¿t triÇt đà trên.

- không gian an cư dÅ chËu trong sÑ lành. Đây là điÁu mà b¥t cé dân cư gì ß đây cũng có kh£ năng dÅ dàng c£m đưãc trân trÍng. mÛi sông nưÛc s½ Khi¿n toàn bÙ ngưÝi hưßng thå đưãc c£m giác mát lành, ng¯m nhìn dòng nưÛc trôi yên £. viÇc quy ho¡ch dñ án ĐÑi vÛi các m£ng xanh cũng s½ Khi¿n đëng khí luôn mát lành và thoáng mát.

ĐÑi vÛi Các điÃm lÛn m¡nh trên đây cça dñ án Sunshine Diamond River , ch¯c h³n t¥t c£ ngưÝi đÁu c£m th¥y thích thú và trông muÑn đưãc tr£i nghiÇm t¥t c£ Các giá trË tÑi ưu xinh đ¹p đ¥y të dñ án. thÝi gian tÛi, chç đ§u tư s½ ra m¯t chánh théc căn hÙ đ³ng c¥p này, toàn bÙ ngưÝi hãy cùng vÛi chÝ héa h¹n xem nhé.