Get Adobe Flash player
Những giờ tại can ho quan 7 ledinhphong thật hiếm hoi

Những giờ tại can ho quan 7 ledinhphong thật hiếm hoi

Sunshine Diamond River dñ du an quan 7 ledinhphong án Quân 7 thé 2 cça Sunshine Group

Sunshine Diamond River quan 7 – Sunshine Group là mÙt đ­p đoàn b¥t đÙng s£n mÛi nÕi trong sÑ chëng nay gian 3 năm trß đ¿n đây. Đây là đơn vË đã chi¿m n¯m hàng lo¡t khu đ¥t xinh đ¹p ß Sài Gòn, Hà NÙi, Nha Trang,... t¡i tp HÓ Chí Minh đơn vË này đã công bÑ 2 dñ án đó là Sunshine City Sài Gòn và Sunshine Diamond river và theo Các thông tin nÙi bÙ chúng tôi có đưãc thì nhà đ§u tư Sunshine Group s½ ti¿p tåc cho ra m¯t Nhïng dñ án mÛi trong 5 2019 này ß Nhïng khu như Qu­n 2, Qu­n 4 và Qu­n 7.

trong suÑt nay gian qua, nhà đ§u tư này đã xây thành công nhiÁu dñ án lÛn m¡nh n±m trong phân khúc b¥t đÙng s£n cao c¥p: khu vñc căn hÙ cao c¥p Sunshine City Hà NÙi, dñ án Sunshine Garden, Sunshine River,... r¥t th¯ng lãi đà đ¿n hôm t¡i Sunshine Group trß thành mÙt danh ti¿ng mÛi vïng m¡nh trên thË trưÝng b¥t đÙng s£n nưÛc chç.

Thông tin dñ án chia s» bßi Lê Đình Phong - dñ án Sunshine Diamond River là S£n ph©m ti¿p theo cça t­p đoàn Sunshine Group cũng là dñ án thé 2 đưãc xây và chào bán t¡i thË trưÝng Qu­n 7. có kh£ năng nh¯c ngay sau khi g·t hái đưãc th¯ng lãi të dñ án TrưÛc h¿t đem tên Sunshine City Sài Gòn thì đươn vË nhà đ§u tư này t¡o thêm đÙng năng mÛi đà di chuyÃn sâu vô sàn BDS Qu­n 7 ĐÑi vÛi dñ án thé 2 còn lÛn m¡nh trên dñ án thé nh¥t.

Ngay phía sau đây là Nhïng thông tin chi ti¿t nh¥t vÁ du an Sunshine Diamond River Quý khách t¡o kh£ năng coi ngay nh±m có thêm thông tin.

can ho sunshine diamond river

Sunshine Group thành m¯t dñ án Sunshine Diamond River Qu­n 7

t¡o tên kinh doanh là Sunshine Diamond River, dñ án căn hÙ Qu­n 7 đã đưãc đưa vô triÃn khai phát triÃn do đơn vË yên Phong làm chç th§u thi công chính cho dñ án. Ngay të trong quý 1/2019 thì ho¡t đÙng triÃn khai phát triÃn cũng như tiêu chu©n bË cho buÕi ra m¯t Quý khách đã đưãc Sunshine Group t­p trung chu©n mñc bË càng cách chu đáo nh¥t.

Dñ ki¿n trong sÑ tháng 8/2019 nhà đ§u tư Sunshine Diamond River s½ TÕng quan chánh théc Dòng s£n ph©m mÛi này tÛi Khách hàng cùng chç m«u Sunshine Diamond Qu­n 7. Tuy là càng dñ án mÛi đưãc triÃn khai nhưng căn hÙ chung cư Qu­n 7 này nhanh chóng trß nên h¥p d«n ĐÑi vÛi dñ án Marketing ưu viÇt cça doanh nghiÇp đ§u tư cũng như Nhïng chç môi giÛi BDS trong đó t¡o SaleReal. Thông tin chính théc dñ án Sunshine Diamond River Khách hàng t¡o thà coi ngay ß ledinhphong.vn kho£n ti¿t, chính xác và Nhïng đánh giá cça chuyên gia.

Là càng đơn vË nÕi lên nha nhóng trong sÑ chëng nay gian khác ng¯n nhưng Sunshine đã ghi d¥u mình b±ng Nhïng minh chéng cå kh£ năng và đưãc khách hành đánh giá cao ĐÑi vÛi Nhïng S£n ph©m BDS të căn hÙ, văn phòng, trung tâm thương m¡i,... lúc tÛi tay Quý khách hàng và đem tÛi sñ th¯ng lãi Giúp cho đơn vË này nh­n đưãc đáng tin c­y trong lòng Quý khách.

đËa th¿ Sunshine Diamond River là sÑ 422 tÍa l¡c trên đưÝng Đào Trí thuÙc khu phưÝng Phú Thu­n, Qu­n 7. Đây là càng ch× xinh đ¹p VÛi r¥t nhïng điÃm NÕi trÙi mà càng trong đ¥y thì đây cũng là khu vñc tÍa l¡c cça khu vñc đô thË Phú h£o Hưng ( cách kho£ng 250m ). Phú mù Hưng vÑn đã nÕi ti¿ng të lâu là trung tâm tài chánh - kinh t¿ lÛn m¡nh cça tp HÓ Chí Minh, ĐÑi vÛi vË th¿ liÁn kÁ khu vñc đô thË này vàng h³n s½ mang đ¿n khá nhïng ích lãi të bên ngoài cho sñ xây dñng cça can ho chung cu quan 7 này.

tÕ sÑ vÑn đ§u tư mÍi dñ án khu đô thË Qu­n 7 này dñ ki¿n s½ rơi vào kho£ng 25.000 t÷ đÓng, diÇn tích phát triÃn là 112.585m2, s½ có tÕng cÙng 4000 S£n ph©m chung cư cao c¥p đưãc chào bán. M­t đÙ xây dñng toàn bÙ dñ án s½ là 23,6% VÛi måc đích phát triÃn nên mÙt khu vñc đô thË xanh thân thành và tiên ti¿n.

sunshine diamond river

M·t b±ng chánh théc đưãc công bÑ bao gÓm t¡o 8 tòa Block trong sÑ đ¥y s½ t¡o 4000 căn hÙ cùng Nhïng vË trí cơ sß v­t ch¥t, dËch vå cao c¥p khác như s£nh đón khác, hÓ bơi vô tuyÇt, trung tâm hÙi nghË, ... d¥u ¥n hơn cùng vÛi đó là khu dËch vå ĐÑi vÛi bà bơi vô cñc, vưÝn cây non, quán cafe, và đây là nơi t¡o đÙ cao tuyÇt mù cùng điÁu kiÇn ưu viÇt đà ng¯m c£nh ra phÑ Sài Gòn cũng như dòng sông uÑn lưãn xung quanh.

Lê Đình Phong đánh giá Sunshine Diamond River là mÙt dñ án hoàn toàn Vưãt b­c và ch¯c h³n s½ là dñ án hot trên sàn căn hÙ 5 2019 đem vÁ thành công cho doanh nghiÇp và Khách hàng.

bÝ b¿n bán chung cư Sunshsine Diamond River Qu­n 7

tÍa l¡c trong sÑ khu vñc đang r¥t thu hút vÁ BDS cũng như xây dñng lÛn m¡nh cça Cơ sß h¡ t§ng, quan 7 đang là điÃm có giá trË b¥t đÙng s£n tăng lên nhanh vô hàng nh¥t cça tp HÓ Chí Minh. viÇc cça chung cư Sunshsine Diamond River là tÍa l¡c ngay khu vñc trung tâm và liÁn kÁ ĐÑi vÛi đ¡i đô thË Phú mù Hưng thì các Quý khách hàng dñ đoán giá bán cça căn hÙ mÛi Qu­n 7 này s½ ß méc cao.

th¿ giá bán chính théc dñ án mÛi cça Sunshine Group t¡i Đào Trí là bao nhiêu? Con sÑ chánh théc là 55 – 65 triÇu/m2 phå thuÙc vô S£n ph©m cũng như vË trí Các chung cư đà méc bÝ b¿n t¡o thà giao đÙng lên xuÑng trong sÑ chëng đ¥y.

sunshine diamond river quan 7

đánh giá khách quát mà nh¯c thì ledinhphong th¥y méc giá này là t¡i méc trung bình trong phân khúc cao c¥p hiÇn thÝi. VÛi méc bÝ b¿n này Khách hàng s½ nh­n đưãc gì?

+ càng chung cư n±m ngay trung tâm Qu­n 7, mÛi khu vñc Phú mù Hưng.

+ m·t tiÁn đưÝng Đào Trí g¯n k¿t qua Thç Thiêm.

+ đi mau chóng tÛi trung tâm Sài Gòn và Các qu­n xung quanh.

+ c¥u trúc hiÇn đ¡i, tiÇn nghi và yên toàn.

+ môi trưÝng sÑng & nghÉ ngơi ch¥t .SÑ cao.

+ nhïng cơ sß v­t ch¥t nÙi khu bên trong sÑ tiêu chu©n 5 sao.

+ DiÇn tích t§m non lÛn m¡nh.

+ n±m trong khu vñc dân cư hiÇn hïu.

+ nhiÁu tiÇn nghi ngo¡i khu.

+ Là mÙt S£n ph©m b¥t đÙng s£n đ¿n të danh ti¿ng Sunshine Group.

+ giá bán phù hãp lý.

Như nhiên đ§u tư dñ án Sunshine Diamond River vàng h³n s½ là quy¿t đËnh chính xác mà Nhïng nhà đ§u tư giàu chi nghiÇm vàng h³n s½ không thà bÏ qua.