Get Adobe Flash player
Đầu tư ledinhphong và top 6 điều cần xem ngay

Đầu tư ledinhphong và top 6 điều cần xem ngay

Sunshine City Sài Gòn dñ án mÛi nh¥t cça Sunshine Group 5 2019

Sunshine Group b¯t đ§u chào bán dñ án Sunshine City Sài Gòn Dòng s£n ph©m TrưÛc h¿t ß sàn Qu­n 7. Đây là dñ án chung cư đ³ng c¥p VÛi sñ b¯t tay thích hãp tác cça t­p đoàn Sunshine và chç th§u Hòa Bình Nhïng đơn vË nÕi ti¿ng trong lĩnh vñc BDS & phát triÃn ß ViÇt Nam. Ngay sau đây là Các thông tin vÁ chç đ§u tư Sunshine Group cũng như Tìm hiÃu Sunshine City Saigon Khách hàng cùng theo dõi nhé.

Sunshine Group chç đ§u tư căn hÙ chung cư Sunshine City Sài Gòn

nh¯c đ¿n Sunshine Group ch¯c h³n đëng chÉ Các ngưÝi thương m¡i b¥t đÙng s£n mà còn r¥t các ngưÝi cũng s½ bi¿t đây là càng t­p đoàn chuyên kinh doanh và xây BDS lÛn t¡i ViÇt Nam. chç đ§u tư Sunshine Group đưãc thành l­p ngay të 5 2016 nhưng trong sÑ t§m thÝi gian mÛi 5 5 phát triÃn thì Sunshine Group đã mau chóng tìm đưãc điÃm đéng cça mình trên thË trưÝng BDS ViÇt Nam cũng như xác đËnh mình là càng đơn vË lÛn đç thà đà khi¿n nên Các siêu dñ án trong tương lai.

du an sunshine city sai gon

Cũng chánh nhÝ đ¥y mà l¡i năm 2019 danh ti¿ng Sunshine đã tìm đ¿n ĐÑi vÛi khá các dân cư ViÇt Nam Nh¥t là Các chç đ§u tư và giÛi chuyên môn trong lĩnh vñc b¥t đÙng s£n. sñ thành công suÑt t¡i gian ho¡t đÙng đưãc ghi d¥u qua Nhïng dñ án đã và s½ hoàn thành trong suÑt nay gian qua như Sunshine City Hà NÙi, Sunshine Center, Sunshine Riverside,...

chç đ§u tư Sunshine Group còn ti¿n hành triÃn khai đÓng lo¡t các dñ án xa l¡ 5 2019 lúc n¯m n¯m trong sÑ tay Các quù đ¥t cñc kó xinh đ¹p t¡i Sài Gòn và r¥t nhïng nơi khác të b¯c đ¿n nam. NÕi b­t nh¥t trong năm thÝi ĐÑi vÛi 3 dñ án đem thương hiÇu cça t­p đoàn này đ¥y là Sunshine Diamond River ( phưÝng Phú Thu­n, Qu­n 7 ), Sunshine Venicia ( phưÝng Bình an, Qu­n 2 ) và cuÑi cùng vÛi là dñ án chúng ta đang kà đ¿n Sunshine City Saigon. Ngoài thành trong năm 2019 này thì theo thông tin Lê Đình Phong Khám phá đưãc, Sunshine Group s½ còn ti¿p tåc cho nên m¯t nhïng dñ án l¡ t¡i tp HÓ Chí Minh VÛi khu vñc Qu­n 2, Qu­n 4, Qu­n 7.

t¡o kh£ năng nh¯c, chç đ§u tư dñ án xa l¡ t¡i Qu­n 7 này đã gây đưãc sñ tin tưßng VÛi Quý khách cùng Các dñ án đem tÛi ch¥t Lưãng, tính th©m h£o và giá c£ thích hãp lý mÙt trß nên đ·c biÇt hơn trong m¯t Nhïng chç đ§u tư.

sau đây là Nhïng chia s» thông tin Sunshine City Sài Gòn bßi Lê Đình Phong nh±m c¥p kinh ti¿t Các thông tin xoay quanh dñ án xa l¡ cça Sunshine Group Khách hàng cùng vÛi theo dõi ti¿p ph§n 2.

Thông tin căn hÙ chung cư Sunshine City Sài Gòn Qu­n 7

Tên chính théc cça dñ án Sunshine Group ß đưÝng Phú Thu­n, Qu­n 7 đ¥y là Sunshine City Sài Gòn. dñ án do đơn vË Hòa Bình làm chç th§u xây chính théc đi vô triÃn khai vô cuÑi năm 2018 đ§u 5 2019.

mÍi quy mô cça căn hÙ đ³ng c¥p Qu­n 7 này lên tÛi 9,91ha. Lưãng Dòng s£n ph©m t¡o trong dñ án mÛi này là 3748 căn hÙ chung cư. M­t đÙ phát triÃn https://ledinhphong.vn/sunshine-group/ cça dñ án này đang đưãc chúng tôi c­p nh­t và s½ sÛm gíi đ¿n Quý khách ngay lúc có thông tin chính théc.

Đây là Dòng s£n ph©m đ³ng c¥p dành Các c£ nhà thưãng lưu thành có c¥u trúc tÑi thiÃu là 2 phòng ngç và tÑi đa là 4 phòng ngç. DiÇn tích cå kh£ năng cça Nhïng m«u chung cư t¡i Sunshine City Saigon gÓm có: 69 – 85m2 cho căn hÙ 2 phòng ngç, 102 – 105m2 cho chung cư 3 phòng ngç và 131,6m2 là diÇn tích cho chung cư 4 phòng ngç. Như v­y chç đ§u tư Sunshine Group s½ mang tÛi cho Khách hàng khá các chÍn vÁ diÇn tích và đây là Nhïng chÍn phÕ bi¿n đang bán ch¡y nh¥t hiÇn nay ß Nhïng dñ án căn hÙ Qu­n 7.

Lê Đình Phong thông tin chánh théc vÁ giai đo¡n bàn giao Sunshine City Sài Gòn Qu­n 7 là vô quý 2/2020. chu©n bàn giao chung cư Qu­n 7 là hoàn thiÇn hoàn toàn c£ vÁ thi¿t k¿ phát triÃn l«n nÙi th¥t phía trong.

Quý khách hàng có thà tham kh£o giá bán Sunshine City Sài Gòn là 50 triÇu đÓng/m2. SÕ hÓng bàn giao quyÁn sß hïu cho Quý khách hàng ( lâu dài n¿u là ngưÝi ViÇt Nam, 50 năm cho ngưÝi nưÛc ngoài ).

du an sunshine city quan 7

nh­n đËnh vË th¿ Sunshine City Sài Gòn

tÍa l¡c ngay phía bÝ sông C£ C¥m và chÉ t§m khu vñc đô thË Phú h£o Hưng chëng 100m, dñ án Sunshine City Sài Gòn đưãc Lê Đình Phong nh­n đËnh là chéa đñng đËa th¿ đ¯c đËa.

ĐÑi vÛi m·t tiÁn đưÝng Phú Thu­n cùng Các tuy¿n đưÝng giao thông mÛi đó như c§u Phú mù, đ¡i lÙ NguyÅn Văn Linh, đưÝng Huónh T¥n Phát,... s½ Giúp cho quá trình sÑng, hÍc t­p và khi¿n viÇc cça cư dân sinh sÑng t¡i căn hÙ Qu­n 7.

bên c¡nh đó viÇc tÍa l¡c mÛi sông C£ C¥m s½ có thà xây dñng giao thông đưÝng thçy cũng như đem l¡i càng b§u không gian an cư thoáng đãng VÛi nhiÁu cây xanh trß nên môi trưÝng sÑng hoàn h£o giïa thành phÑ Sài Gòn.

cùng vÛi v¥n đÁ n±m mÛi khu vñc đô thË Phú mù Hưng thì ngưÝi dân s½ t¡o thà ti¿p c­n l¡i khu vñc tài chánh tài chánh lÛn m¡nh hàng đ§u cça tp HÓ Chí Minh cũng như ti¿p c­n đưãc VÛi Nhïng dËch vå tiÇn nghi d«n đ§u hiÇn t¡i.

du an sunshine city sai gon

Ngoài ra xung quanh vË th¿ Sunshine City Sài Gòn còn có nhïng dËch vå tiÇn nghi hiÇn hïu như trưÝng hÍc, công sß, trung tâm hành chính, bÇnh viÇn, trung tâm hÙi nghË, công mĩ,... s½ là nguÓn cung c¥p Nhïng tiÇn ích ch¥t .SÑ và c§n thi¿t cho ngưÝi dân sÑng ß dñ án Sunshine Group Qu­n 7.

cùng vÛi thå xây cça tp HÓ Chí Minh thì Nhïng khu như Qu­n 7 s½ có tác đÙng tích cñc đà phát triÃn lÛn m¡nh trên đem tÛi Các không gian sÑng tÑi ưu nh¥t cho cÙng đÓng dân cư ch× đây.

th¿ có thành đ§u tư căn hÙ Sunshine City Sài Gòn hay không? thiÇn v­y là thành ЦU TƯ rÓi c§n đëng quý vË.

hơn dây là Nhïng thông tin vÁ t­p đoàn b¥t đÙng s£n Sunshine Group cùng vÛi Các Khái quát TÕng quát dñ án Sunshine City SaiGon s½ r¥t hïu nghi cho chç đ§u tư dưÛi góc nhìn cça chuyên gia ledinhphong. Hy vÍng Quý khách s½ c£m th¥y hài lòng khi dành nay gian theo dõi Các thông tin t¡o trong sÑ bài vi¿t này cça SaleReal Team.