Get Adobe Flash player
6 điểm quan trọng bạn không nên đầu tư vào KN Paradise Cam Ranh VNREP

6 điểm quan trọng bạn không nên đầu tư vào KN Paradise Cam Ranh VNREP

Quy mô và k¿t c¥u dñ án KN Paradise như v­y nào?

Đưãc quy ho¡ch và phát triÃn do công ty cÕ ph§n đ§u tư và kinh doanh Golf Long Thành trên khu đ¥t rÙng 800 ha đ¥t, villa KN Paradise đưãc nh­n đËnh là dñ án nghÉ dưáng t¡o quy mô lÛn m¡nh nh¥t t¡i đưÝng NguyÅn T¥t Thành, biÃn Bãi Dài, thành phÑ Cam Ranh trong sÑ thÝi kó này.

chéa đñng tÕ diÇn tích rÙng lÛn ß đây, dñ án Paradise Nha Trang có đưãc khá nhiÁu câu hÏi đưãc đ·t thành të bên Quý khách. Cå kh£ năng VÛi Nhïng câu hÏi l§n lưãt là thi¿t k¿ dñ án KN Paradise ra sao? có Các h¡ng måc s½ đưãc triÃn khai ß đây?

Chia s» të Các chuyên gia VNREP sau đây, chúng tôi s½ đưa nên câu tr£ lÝi cå kh£ năng ĐÑi vÛi Nhïng thông tin xoay quanh tÛi Nhïng câu hÏi mà Quý khách vëa đưãc đ·t thành, hy vÍng nÙi dung bài vi¿t này s½ mang l¡i nguÓn tin tham kh£o hïu ích, Giúp Quý khách nh­n đưãc góc nhìn sâu s¯c và câu tr£ lÝi đ§y đç nh¥t.

Thông tin k¿t c¥u Shophouse KN Paradise

KN Cam Ranh có vË trí tÍa l¡c t¡i m·t tiÁn đưÝng NguyÅn T¥t Thành và phía c¡nh bÝ biÃn Bãi Dài đ¹p, thuÙc đËa ph­n B¯c bán đ£o Cam Ranh, thành phÑ Cam Ranh, tÉnh Khánh Hòa.

Như đã TÕng quan, dñ án KN Paradise đưãc t­p đoàn Golf Long Thành quy ho¡ch trên quù đ¥t có diÇn tích rÙng kho£ng 800 ha, ch¡y dÍc theo đưÝng bÝ biÃn và ôm trÍn nhân tÑ biÃn Bãi Dài thơ mÙng.

k¿t c¥u Paradise Resort Cam Ranh đưãc phân chia ĐÑi vÛi nhiÁu h¡ng måc të nhà ß l¡i Các tiÇn nghi tiÇn ích phân bÑ đÓng đÁu hơn 800 ha. VÁ Cơ sß h¡ t§ng nhà ß phåc vå cho viÇc lưu trú đưãc áp dång ĐÑi vÛi m­t đÙ xây dñng t§m 23,8% hơn tÕng diÇn tích ninh khu, bao gÓm Các S£n ph©m là biÇt thñ, căn hÙ nghÉ dưáng condotel, chç phÑ, khách s¡n 4 - 5 sao và shophouse.

- trong đ¥y, Shophouse ß KN Paradise s½ đưãc thi¿t k¿ chëng 89 căn VÛi diÇn tích dao đÙng cách 120 - 188 m2, Dòng s£n ph©m này đem k¿t c¥u ĐÑi vÛi 2 m·t b±ng ti¿p giáp VÛi đưÝng giao thông nÙi bÙ trong sÑ nÙi khu dñ án, t¡o hÓ rÙng cái 7 - 9m, v¥n đÁ sáng t¡o chéc lñc như nhiên này đem l¡i cho Các chç đ§u tư sñ chÍn dành viÇc kinh doanh, buôn bán cñc kó đơn gi£n.

- ĐÑi vÛi S£n ph©m villa s½ t¡o kho£ng 99 chung cư đem diÇn tích cách 300 m2 - 500 m2, hình théc này đưãc k¿t c¥u ĐÑi vÛi phong cách đem hơi hưÛng Châu u tiên ti¿n, viÇc phÑi phù hãp màu s¯c và nÙi th¥t hài hòa đem đ¿n Các căn villa NÕi b­t bên bÝ biÃn, gây cho ngưÝi nhìn c£m giác thích thú và thñc sñ điÃm nh¥n qua t§m nhìn TrưÛc h¿t. Song song đó, 99 căn biÇt thñ biÃn s½ đưãc c¥u trúc VÛi bưÛc view biÃn trñc diÇn đem l¡i môi trưÝng nghÉ dưáng thoáng đãng, thông thoáng và trong lành, y¿u tÑ mà khá nhiÁu du khách trông muÑn trong v¥n đÁ tìm ki¿m Dòng s£n ph©m nghÉ dưáng mÛi gũi ĐÑi vÛi tñ th¿.

- VÁ chung cư condotel, lo¡i hình này đëng n±m l» t» như villa và shophouse mà ngưãc l¡i s½ đưãc bÑ trí liÁn kÁ theo tëng t§ng cao. t¡i đây, chç đ§u tư s½ thñc hiÇn đ§y đç Nhïng chéc lñc sinh ho¡t thông thưÝng như phòng khách, phòng ngç, phòng b¿p, phòng ăn, phòng vÇ sinh và c£ logia gi·t çi. Và có mÙt chéc lñc lý thú mà Các căn hÙ chung cư condotel thưÝng đëng thà thi¿u đó chánh là chéc KN Paradise Nha Trang năng ban công, viÇc c¥u trúc điÁu kiÇn này chính là måc đích đem tÛi cho du khách điÃm hoàn h£o nh±m chiêm ngưáng phong c£nh të bên ngoài càng cái dÅ dàng, nh¯c c£ lúc b¡n đéng t¡i căn phòng.

- Ngoài thành, dñ án nghÉ dưáng Cam Ranh có l¡i 4.000 S£n ph©m chç phÑ biÃn chi¿m diÇn tích të 120 - 188 m2, S£n ph©m này cũng đưãc c¥u trúc đ§y đç Nhïng chéc năng sinh ho¡t và bàn giao hoàn thiÇn nÙi th¥t cao c¥p mà lúc Khách hàng chÉ c§n dÍn vô là s½ sí dång đưãc ngay.

không chÉ chú trÍng vào viÇc quy ho¡ch cơ sß chç ß không thôi, villa KN Paradise còn đưãc chç đ§u tư Golf Long Thành t­p trung vô Nhïng tiÇn nghi nÙi khu mang chu©n 5 sao Resort mà Khách hàng s½ đưãc t­n hưßng sau lúc dñ án đưãc đưa vô ho¡t đÙng.

- VÁ đòi hÏi mua s¯m, Quý khách s½ có càng trong sÑ Các sñ chÍn bao gÓm trung tâm thương m¡i, dãy phÑ shophouse và Các cía hàng bán l» t¡i dñ án KN Paradise.

- Thé 2, cơ sß v­t ch¥t ăn uÑng đưãc nhà đ§u tư bÑ trí t¡i khu vñc ©m thñc ĐÑi vÛi hàng lo¡t nhà hàng l©u, nưÛng, BBQ và Các quán cà phê đ³ng c¥p đ·t ngay Các S£n ph©m lưu trú mà lúc Quý khách hàng chÉ c§n bưÛc chân ra khÏi giưÝng là s½ b¯t g·p đưãc ngay.

- cùng vÛi Các cơ sß v­t ch¥t NÕi b­t khác như khu vñc vui chơi và gi£i trí đưãc thñc hiÇn trên biÃn gÓm b¿n du thuyÁn, chương trình vui chơi Team Building, casino,...

Të Nhïng k¿ ho¡ch kho£n ti¿t mà t­p đoàn Golf Long Thành đã thñc hiÇn ß đây, đãi KN Paradise s½ là ch× nghÉ dưáng hoàn h£o dành Khách hàng khi đ¿n ĐÑi vÛi tÉnh Khánh Hòa trong t¡i gian s¯p đ¿n.

trên đây là thông tin dñ án KN Paradise Nha Trang do đÙi nhóm VNREP tÕng phù hãp, nh±m bi¿t thêm Các thông tin mÛi nh¥t vÁ dñ án xa l¡ này, Khách hàng t¡o kh£ năng tham kh£o Các bài vi¿t xa l¡ ß đây đưãc biên so¡n do chuyên gia VNREP.