Get Adobe Flash player
Nơi sống sang trọng bậc nhất tại Sunshine Group ledinhphong

Nơi sống sang trọng bậc nhất tại Sunshine Group ledinhphong

Sunshine Venicia c­p nh­t thông tin mÛi nh¥t

Sunshine Venicia dñ án mÛi đưãc phê duyÇt đ§u tư phát triÃn t¡i Qu­n 2 – tp thành phÑ HÓ Chí Minh là mÙt trong Các dñ án m¡nh và cao c¥p nh¥t t¡i Qu­n 2 ĐÑi vÛi tÕng quy mô 0.7 ha, vÑn đ§u tư dñ ki¿n 4 t÷ USĐ.

Là dñ án mÛi cça Sunshine Group đưãc xây dñng të Nhïng dñ án ki¿n trúc nÕi ti¿ng v­y giÛi ĐÑi vÛi c£m héng k¿t c¥u Venicia đem lÑi sáng trúc ĐËa Trung H£i đưãc triÃn khai dñ trên lo¡i hình khu vñc 5 sao ĐÑi vÛi các dËch vå tiÇn nghi gi£i trí , gi£i trí d«n đ§u khu vñc. nh­n đËnh do Lê Đình Phong đây là dñ án đem tính trÍng điÃm đưa danh ti¿ng Sunshine Group đ¿n VÛi Nhïng chç đ§u tư ß thË trưÝng b¥t đÙng s£n thành phÑ HÓ Chí Minh 5 2019.

bên c¡nh dñ án ß Qu­n 2 thì t­p đoàn Sunshine cũng đã triÃn khai phát triÃn càng dñ án căn hÙ t¡i khu vñc Qu­n 7. Hai dñ án thành m¯t cùng vÛi thÝi kó vàng ch¯n s½ t¡o ch¥n đÙng hơn sàn b¥t đÙng s£n Qu­n 2, lôi kéo đưãc r¥t nhïng chç đ§u tư hơn kh¯p c£ nưÛc tÛi VÛi thành phÑ HÓ Chí Minh tñ đưÝng cça Quý khách hàng ĐÑi vÛi Nhïng dñ án đ³ng c¥p quÑc t¿ đón ti¿p hàng ngàn lưãt Quý khách hàng dùng chân, lưu trú dài ngày b±ng ch¥t SÑ lưãng dËch vå tuyÇt h£o chưa tëng t¡o trưÛc đây.

Nhïng dñ án mÛi cça Sunshine Group t¡i thành phÑ HÓ Chí Minh VÛi tương l¡i hình nên nên Nhïng dñ án cao c¥p d«n đ§u t¡i ViÇt Nam.

C­p nh­t thông tin dñ án Sunshine Venicia

có tên thương m¡i là Sunshine Venicia sau lúc t­p đoàn Sunshine mua tÛi dñ án Qu­n 2. dñ án này n±m t¡i góc đưÝng 34 & 39 thuÙc đËa ph­n PhưÛc ĐÓng thành phÑ thành phÑ HÓ Chí Minh.

chç đ§u tư này s½ xây dñ án t¡i Qu­n 2 dña trên hình théc Intergated Resort ĐÑi vÛi Các dñ án ki¿n trúc và phong cách phÑi c£nh theo c£m héng Venicia & ĐËa Trung H£i khá đ·c trưng và NÕi trÙi. chéa đñng diÇn tích xây dñng phéc dñ án mÛi ß thành phÑ HÓ Chí Minh là 0.7 ha cùng vÛi sÑ tiÁn bÏ nên cça t­p đoàn Sunshine Group là 4 t÷ USD thì dñ án này s½ chéa đñng Nhïng lo¡i hình BDS cao c¥p như: chung cư và sky villas.

Lê Đình Phong chia s» thông tin vÁ quy mô Sunshine Venicia bao gÓm t¡o mÙt block duy nh¥t đưãc xây, VÛi phéc sÑ 293 chung cư đưãc tung thành thË trưÝng.

Theo thông tin të SaleReal có đưãc thì vào quý 4/2019 t­p đoàn Sunshine đơn vË chç đ§u tư dñ án Sunshine Venicia s½ tái khßi đÙng đ¿n quá trình xây dñ án mÛi ß Qu­n 2 và s½ hoàn thành Nhïng h¡ng måc TrưÛc h¿t như căn hÙ chung cư Palm Island cùng Các dËch vå cơ sß v­t ch¥t khác vào năm 2022.

HiÇn t¡i chç đ§u tư dñ án Sunshine Venicia v«n chưa công bÑ thông tin chính théc vÁ giá bán chung cư Palm Island. Khách hàng t¡o kh£ năng Sunshine Group quan 7 ledinhphong liên hÇ ĐÑi vÛi ledinhphong ho·c SaleReal đà có đưãc đánh giá và méc bÝ b¿n bán tham kh£o të Nhïng chuyên gia.

có nên đ§u tư Sunshine Venicia hay không?

Đã có nhïng chç đ§u tư đ·t ra câu hÏi: Чu tư Sunshine Venicia có nên không?

thå th­t vÁ v¥n đÁ này theo góc nhìn cça Le Dinh Phong ĐÑi vÛi càng dñ án như dñ án Sunshine Group thành phÑ HÓ Chí Minh thì v¥n đÁ đ§u tư là tÑ ch¥t thành làm. Nhưng không c§n chç đ§u tư nào cũng t¡o đç kh£ năng đà đ§u tư vào dñ án này mÙt t§m lâu dài và hiÇu qu£. chánh vì nhiên v¥n đÁ đ§u tư hay đëng thì Các chç đ§u tư thành tham kh£o tư v¥n të Nhïng chuyên gia SaleReal nh±m t¡o thêm hiÃu bi¿t vÁ v¥n đÁ này.

Lê Đình Phong s½ đánh giá đúng méc Các gì mình bi¿t vÁ dñ án Sunshine Venicia Qu­n 2 nh±m Khách hàng có thà tham kh£o thêm.

+ vË trí xinh đ¹p tÍa l¡c t¡i Qu­n 2 điÃm chÉ m¥t 10 phút nh±m l¡i të trung tâm thành phÑ thành phÑ HÓ Chí Minh và 20 phút đ¿n khu vñc đô thË Phú h£o Hưng Qu­n 7.

+ điÁu kiÇn đ§u tư b¥t đÙng s£n chung cư hoàn h£o VÛi sñ yên tĩnh, không gian sÑng trong lành, gió mát të biÃn, nhiÁu cây xanh, nưÛc biÃn xanh và cát tr¯ng t¡o nên mÙt dñ án cñc kó ch¥t SÑ lưãng đ£m b£o đưãc Các y¿u tÑ c§n thi¿t đáp éng đưãc đòi hÏi cça Khách hàng trong sÑ nưÛc cũng như Nhïng đoàn Quý khách quÑc t¿ đ¿n đây căn hÙ.

+ Quy ho¡ch khoa hÍc VÛi Các tiÇn nghi ch¥t Lưãng cao, Nhïng ch× lưu trú cho Quý khách hàng tÍa l¡c giïa Nhïng khu vưÝn cây xanh thân thành VÛi môi trưÝng, gây c£m giác hài hòa giïa con ngưÝi và c£nh thà điÃm đây.

+ Đưãc đ§u tư phát triÃn vì tên tuÕi Sunshine Group đơn vË kinh doanh BDS m¡nh hàng đ§u ß ViÇt Nam. mÙt doanh nghiÇp t¡o đç thà và uy tín đà hoàn nên toàn bÙ dñ án Sunshine Venicia rÙng 0.7 ha này đ£m b£o đưãc ch¥t .SÑ, ti¿n đÙ cũng như Nhïng nhu c§u vÁ phát triÃn dñ án thân t¥t.

trên đây là nhïng lý do nên đ§u tư chung cư Palm Island Sunshine Venicia vì Le Dinh Phong hi vÍng c¥p thêm Các thông tin hïu nghi cho Quý khách.